Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyjeżdżający studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

 • tel. (+48-12) 663-2677
 • e-mail: erasmus.outgoing@uj.edu.pl
 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Praktyki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+ Praktyki

Na praktykę Erasmus+ można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji typu muzea, biblioteki, szpitale itp. Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych – będzie dawała możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

Ogólne zasady programu Erasmus+ Praktyki znajdują się w przewodniku po programie.

Kto może przystąpić do rekrutacji na praktyki Erasmus+ w Uniwersytecie Jagiellońskim?

Do rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ mogą przystąpić studenci i doktoranci wszystkich wydziałów UJ. 

 

Kto może wyjechać na praktykę Erasmus+?

O praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się:

 • studenci wszystkich wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • studenci studiów I, II, III stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich (zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) bez względu na obywatelstwo
 • studenci, którzy w momencie wyjazdu mają zaliczony ostatni semestr studiów
 • studenci po ukończeniu pierwszego roku studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich.
 • absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego (rekrutacja do programu odbywa się jednak na ostatnim roku studiów, a nie po uzyskaniu statusu absolwenta)
 • studenci, którzy w trakcie wyjazdu nie będą korzystać z urlopu dziekańskiego lub studenckiego

Słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do uczestnictwa w programie. 

Studenci studiujący na I roku studiów uzupełniających magisterskich lub studiów doktoranckich w momencie wyjazdu na praktykę muszą ukończyć pierwszy semestr studiów.

 

W jakim okresie i na jak długo można wyjechać na praktykę?

Praktyka Erasmus+ KA103-2019 powinna rozpocząć się i zakończyć w okresie pomiędzy 1 czerwca 2019 roku a 31 maja 2022 roku.

 • Student podczas swoich studiów, niezależnie od liczby studiowanych kierunków oraz liczby uczelni macierzystych, może wyjechać na studia (SMS) oraz na praktykę (SMP) na czas do 12 miesięcy (łącznie) na danym poziomie studiów. W przypadku studentów studiów jednolitych magisterskich czas ten wynosi 24 miesiące.
 • Wyjazd na studia Erasmus+ i praktykę Erasmus+ nie może nastąpić w tym samym czasie (wyjazdy są możliwe w tym samym roku akademickim, ale nie w tym samym okresie).

Minimalny okres trwania praktyki wynosi 2 miesiące (60 dni). Miesiąc należy rozumieć jako 30 dni.

Maksymalny okres finansowania wyjazdu na praktykę wynosi 3 miesiące (90 dni).

 

Do jakich krajów i instytucji można wyjechać na praktykę?

Praktyka może być realizowana w kraju uprawnionym do uczestniczenia w programie (28 krajów UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w instytucji zagranicznej. Praktyka nie może być realizowana w instytucjach unijnych oraz w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami.

 

Jaka jest wysokość stypendium na wyjazd w ramach praktyki Erasmus+?

Stypendium Erasmus+ jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem studenta/ki na praktyce (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą). Stypendium nie służy pokryciu pełnych kosztów podróży i utrzymania za granicą. Przyznane dofinansowanie zależy od tego w jakim kraju dana praktyka ma miejsce.

Wyjazdy na praktykę (SMP) w ramach Erasmus+ KA103-2019: 

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w euro
Grupa 1 - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 600
Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 550
Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Serbia, Turcja, Węgry  500

 

Stypendium Erasmus+ będzie wypłacane maksymalnie przez okres 3 miesięcy

 

 

Co jest brane pod uwagę w czasie oceny kandydatów na wyjazdy?

Do podstawowych kryteriów oceny kandydatów/ek ubiegających się o praktykę w ramach programu Erasmus+ należą:

 • celowość praktyki;
 • poziom znajomości języka obcego, w którym odbywać się będzie praktyka Erasmus+;
 • rok studiów w momencie odbywania praktyki;
 • obowiązek odbycia praktyki zawodowej w ramach aktualnie realizowanego kierunku studiów;
 • nawiązanie współpracy z instytucją przyjmującą;
 • poświadczona działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich, związana z realizacją konkretnych przedsięwzięć.

Dodatkowe kryteria, jakie mogą być stosowane w przypadku uzyskania takiej samej średniej ważonej z kryteriów podstawowych przez więcej niż jednego kandydata/kę, to:

 • średnia ocen ważona za dotychczasowy okres studiów;
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Jak wygląda procedura kwalifikacyjna na praktykę Erasmus+? 

DOSZ sprawdza dopełnienie przez kandydatów/ki kryteriów formalnych. Po spełnieniu warunków formalnych kandydatury zostaną ocenione według wymienionych wyżej kryteriów kwalifikacji na podstawie złożonych dokumentów.

Proces rekrutacji zostanie podsumowany na listach rankingowych.

W przypadku tej samej liczby punktów rankingowych o przyznaniu stypendium Erasmus+ decydować będzie średnia ocen ważona za dotychczasowy okres studiów lub rozmowa kwalifikacyjna.

Stypendium Erasmus+ otrzymają kandydaci/ki, którzy/re:

 • Uzyskają średnią ważoną nie mniejszą niż 2,00;
 • Oraz zajmą pierwsze miejsca na listach rankingowych.

Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie podpisanie umowy oraz złożenie wszystkich wymaganych przez DOSZ dokumentów, w podanych na stronie internetowej DOSZ terminach.

Jakie dokumenty trzeba podpisać przed wyjazdem na praktykę Erasmus+?

Przed wyjazdem na praktykę Erasmus+ student/ka podpisuje następujące dokumenty:

 • „Porozumienie o programie praktyki" (Learning Agreement for Traineeships), czyli umowę między studentem/ką, instytucją przyjmującą i Uniwersytetem Jagiellońskim, określającą program i przebieg praktyki.
 • „Umowę" pomiędzy studentem/ką a Uniwersytetem Jagiellońskim na realizację wyjazdu w celu odbycia praktyki (Placement Contract), która szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium;

Ponadto student/ka zobowiązany jest do uzupełnienia testu językowego przed rozpoczęciem praktyki (OLS).

 

Jakie inne formalności czekają studenta przed wyjazdem na praktykę Erasmusa?

Każdy/a stypendysta/ka Erasmus+ jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków, od odpowiedzialności cywilnej w miejscu pracy lub prywatnej oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ. Karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.

 

Jakie formalności czekają studenta po powrocie z praktyki Erasmus+?

Po powrocie z instytucji przyjmującej student/ka jest zobowiązany/a:

 • Przedstawić potwierdzenie odbycia praktyki wystawione przez instytucję przyjmującą, zawierające faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz ocenę praktyki, znajdujące się na ostatnich stronach Learning Agreement for Traineeships ('section to be completed after mobility')
 • uzupełnienić test językowy po zakończeniu praktyki (OLS)
 • wypełnić ankietę stypendysty Erasmus+ on-line

Czy instytucja przyjmująca na praktykę zapewnia zakwaterowanie?

Może zapewnić, ale nie jest do tego zobowiązana. Zasady Erasmus+ nie nakładają na instytucję organizującą praktykę obowiązku zapewnienia praktykantom/kom zakwaterowania, ale instytucja ta powinna przynajmniej udzielić informacji o możliwościach jego znalezienia.

 

Czy praktyka za granicą zostanie zaliczona przez Uniwersytet Jagielloński?

Tak, jest to wymóg programu Erasmus+. Zaliczenie praktyki Erasmus+ jako praktyki obowiązkowej, która stanowi integralną część studiów na UJ, następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem/ką praktyk obowiązkowych w macierzystym instytucie. W przypadku praktyki nieobowiązkowej należy zadbać o jej wpisanie do Suplementu do Dyplomu jako dodatkowego osiągnięcia studenta/ki. W obydwu przypadkach zaliczenie praktyki będzie wymagało dostarczenia przez studenta/ki dokumentu, w którym instytucja przyjmująca potwierdzi jej zrealizowanie.

Konkurs stypendialny na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ KA103-2019  odbywa się w nieprzekraczalnych terminach:

Pierwsza rekrutacja w okresie między 1 maja - 20 maja 2019  roku - dotyczy praktyk realizowanych między 1 lipca 2019 roku a 30 września 2019 roku.

Kolejne rekrutacje w następujących terminach:

a) 1-20 stycznia 2022 – rekrutacja na praktyki, które rozpoczną się między 1 marca 2022 a 31 maja 2022;

b) 1-20 marca 2022 – rekrutacja na praktyki, które rozpoczną się między 1 maja 2022 a 30 września 2022;

c) 1-20 maja 2022 – rekrutacja na praktyki, które rozpoczną się między 1 lipca 2022 a 30 listopada 2022;

d) 1-20 lipca 2022 – rekrutacja na praktyki, które rozpoczną się między 1 września 2022 a 31 stycznia 2023;

e) 1-20 września 2022 – rekrutacja na praktyki, które rozpoczną się między 1 listopada 2022 a 31 marca 2023;

f) 1-20 listopada 2022 – rekrutacja na praktyki, które rozpoczną się między 1 stycznia 2023 a 30 kwietnia 2023;

g) 1-20 stycznia 2023 – rekrutacja na praktyki, które rozpoczną się między 1 marca 2023 a 31 maja 2023;

 

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami wyjazdu na praktykę w ramach Erasmus+, poszukiwań praktyki, a nastepnie składania podań o stypendium!

 

PROCES REKRUTACJI: 

Krok pierwszy: Student/ka zainteresowany/a odbyciem praktyki zagranicznej w ramach programu Erasmus zapoznaje się z Zasadami realizacji Programu Erasmus+ Praktyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Krok drugi: Jeżeli student/ka spełnia wszystkie wymogi formalne przewidziane powyższym regulaminem, może rozpocząć kompletowanie dokumentów aplikacyjnych oraz poszukiwania instytucji, w której chciał(a)by odbyć praktykę.
 
WAŻNE: Uzyskanie potwierdzenia przyjęcia na praktykę do danej instytucji zagranicznej nie jest konieczne, aby aplikować o dofinansowanie. Jeśli jednak uda się znaleźć instytucję oferującą miejsce stażu należy uzyskać od niej wypełnione przez koordynatora/kę praktyki zagranicznej potwierdzenie przyjęcia na staż w formie Internship Confirmation.

Krok trzeci: Student/ka kompletuje następujące dokumenty:
 
Obowiązkowe:

 

 • Wypełniony Kwestionariusz Kandydata wraz z własnoręcznym podpisem oraz podpisem koordynatora/opiekuna ds. praktyk studenckich i dyrektora macierzystej jednostki kandydata/ki;
 • Aktualny życiorys (CV) w języku polskim lub angielskim;
 • Zaświadczenie o średniej ocen ważonej za dotychczasowy okres studiów wystawione przez sekretariat macierzystej jednostki;
 • Certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka kraju odbywania stażu lub języka, w którym odbywać się będzie praktykę (np. certyfikat, zaświadczenie z JCJ, wpis z indeksu lub do suplementu dyplomu z podanym poziomem językowym)

 
Opcjonalnie:

 

 • Internship Confirmation, czyli potwierdzenie przyjęcia na praktykę wystawione przez instytucję przyjmującą;
 • Zaświadczenie o dodatkowej działalności studenckiej (działalność w kołach naukowych itp., udział w konferencjach, szkoleniach, szkołach letnich) oraz/lub wolontariackiej.

 
Krok czwarty: W terminach rekrutacji student/ka wypełnia online formularz zgłoszeniowy, a następnie przesyła wszystkie wyżej wymienione dokumenty na adres: erasmus.outgoing@uj.edu.pl
 
Krok piąty: Student/ka czeka na wyniki rekrutacji, które będą ogłoszone odpowiednio:

 

 • Do dnia 31 maja 2019 roku w przypadku pierwszej rekrutacji;
 • Do ostatniego dnia każdego miesiąca, w którym przeprowadzana będzie kolejna rekrutacja.

Wsparcie językowe online

 • Erasmus+ Online Linguistic Support
 • Zgodnie z wytycznymi polskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+ wszyscy uczestniczy programu wyjeżdżający na częściowe studia za granicą i/lub praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ zobowiązani są do wypełnienia testu językowego przed i po mobilności  w ramach Online Linguistic Support (OLS). Wymóg ten dotyczy studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/roboczym(praktyki) jest: angielski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki lub włoski.
 • Jeśli wśród 6 dostępnych języków nie ma języka, w którym student będzie studiował za granicą lub realizował praktykę to student nie musi podać nazwy języka i wypełnić testu biegłości językowej przed i po mobilności.
 • Online Linguistic Support jest narzędziem oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+. OLS jest dostępny pod adresem: http://www.erasmusplusols.eu
   

Test biegłości językowej Mobility Participants User Guide for Assessment

 • jest obowiązkowy do wypełnienia przed i po mobilności
 • wynik testu nie ma wpływu na wyjazd – służy jedynie do weryfikacji znajomości języka obcego przed i po mobilności
 • student otrzyma mail z wynikami testu biegłości językowej;
   

Harmonogram działań

 1. Każdy student UJ zakwalifikowany na wyjazd na częściowe studia za granicą i/lub praktykę zagraniczną, jest zobowiązany przed wyjazdem na stypendium do wypełnienia testu językowego on-line.
 2. Stypendysta otrzyma informację z systemu OLS z prośbą o wypełnienie obowiązkowego testu biegłości językowej przed mobilnością.
   

Obowiązek wypełnienia testów biegłości językowej przed i po mobilności w jednym z sześciu dostępnych w systemie OLS będzie zawarty w umowie finansowej na wyjazd na częściowe studia i/lub praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ od roku akademickiego 2015/16;
 

Kurs językowy on-line obejmuje następujące elementy:

 • language courses: menu rozwijalne z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course) na wybranym przez uczestnika poziomie;
 • tutoring: w formie klasy wirtualnej, zajęć z nauczycielami co drugi tydzień, trwające 0,5 h w godz. 9:00-16:00, na które słuchacze się zapisują;
 • forum: (nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników);
 • news ;
 • level test:  test na zakończenie kursu on-line
   

Problemy techniczne z funkcjonalnością systemem Erasmus+ Online Linguistic Support będą odsyłane do działu technicznego OLS lub można je zgłosić bezpośrednio na stronie OLS;
 

Drugi obowiązkowy test językowy student pisze po powrocie ze stypendium;
 

Testy mają na celu sprawdzenie wzrostu umiejętności językowego podczas stypendium