Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyjeżdżający studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

 • tel. (+48-12) 663-2677
 • e-mail: erasmus.outgoing@uj.edu.pl
 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Praktyki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+ Praktyki

Program Erasmus+ Praktyki adresowany jest zarówno do studentów i studentek studiów licencjackich oraz magisterskich jak i doktorantów i doktorantek Uniwersytetu Jagiellońskiego. Program ten daje możliwość zrealizowania zagranicznych praktyk, w tym otrzymania stypendium finansowego na czas trwania wyjazdu na praktykę.

 

Praktyki studenckie

Realizacja zagranicznych praktyk pozwala studentom i studentkom rozwinąć kompetencje zawodowe związane z kierunkiem studiów oraz zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku. Studenci i studentki mogą zrealizować zagraniczne praktyki jako praktyki obowiązkowe przewidziane w programie studiów własnego kierunku (w tym otrzymać punkty ECTS za ich realizację).

 

Praktyki absolwenckie

Praktyki mogą zostać zrealizowane po zakończeniu studiów. Dla absolwentów i absolwentek jest to okazja do nabycia i rozwinięcia kompetencji zawodowych. W przypadku chęci realizacji praktyk po zakończeniu studiów należy wziąć udział w rekrutacji do programu Erasmus+ Praktyki jeszcze w trakcie trwania studiów (tj. mając aktywny status studenta, przed obroną pracy dyplomowej / zakończeniem studiów).

 

Praktyki doktoranckie

W przypadku doktorantów i doktorantek, program ten daje możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni i ośrodków badawczych. Wyjazd na praktyki może być szansą na pracę w międzynarodowych zespołach badawczych, prowadzenie własnych badań za granicą, konsultacje i współpracę z naukowcami z zagranicznych ośrodków, dostęp do materiałów czy źródeł niedostępnych w Polsce i skorzystanie z kursów oferowanych przez daną jednostkę.

Kto może wyjechać na praktykę Erasmus+?

O praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się:

 • studenci i studentki oraz doktoranci i doktorantki wszystkich wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • studenci i studentki studiów I oraz II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich(zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) oraz doktoranci i doktorantki (odbywający naukę na studiach III stopnia lub w szkołach doktorskich) bez względu na obywatelstwo
 • studenci i studentki, którzy w momencie wyjazdu na praktykę mają zaliczony ostatni semestr studiów oraz absolwenci i absolwentki Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym przypadku należy wziąć udział w rekrutacji do programu na ostatnim roku studiów, jeszcze przed uzyskaniem statusu absolwenta).

 

Studenci i studentki studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w momencie wyjazdu na praktykę muszą mieć ukończony pierwszy rok studiów. Natomiast studenci i studentki studiów II stopnia oraz studiów doktoranckich w momencie wyjazdu na praktykę muszą mieć ukończony min. pierwszy semestr studiów.

Doktoranci i doktorantki mają również możliwość wyjazdu na praktyki po złożeniu pracy doktorskiej. W takich sytuacjach wymogiem koniecznym jest wzięcie udziału w rekrutacji do programu Erasmus+ Praktyki w trakcie posiadania aktualnego statusu doktoranta – tj. przed nadaniem stopnia doktora w przypadku osób kształcących się na studiach III stopnia bądź przed złożeniem rozprawy doktorskiej w przypadku osób kształcących się w szkołach doktorskich.

Studenci i studentki oraz doktoranci i doktorantki w trakcie wyjazdu na praktyki nie mogą korzystać z urlopu (w tym m.in. z urlopu dziekańskiego, studenckiego, macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego). Doktoranci i doktorantki mogą korzystać z wyjazdu na praktyki w ramach programu Erasmus+ Praktyki w trakcie przedłużenia odbywania studiów doktoranckich. Słuchacze i słuchaczki studiów podyplomowych nie są uprawnieni do uczestnictwa w programie. 

Absolwenci i absolwentki studiów, którzy dostali się do programu Erasmus+ Praktyki mogą zrealizować swój wyjazd na praktyki zagraniczne w przeciągu roku od momentu ukończenia studiów (tj. obrony pracy dyplomowej / otrzymania dyplomu).

 

W jakich instytucjach można realizować praktyki?

Na praktykę Erasmus+ można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. prywatnej firmy, organizacji pozarządowej (NGO, fundacje, stowarzyszenia, itd.), instytucji publicznych i administracyjnych (muzea, biblioteki, urzędy, ambasady itd.), prywatnych i publicznych placówek medycznych (szpitale, kliniki, gabinety lekarskie) czy instytucji naukowo-badawczych (uniwersytety, ośrodki badawcze, laboratoria).

Student/ka / doktorant/ka samodzielnie wyszukuje zagraniczną instytucję w której chce zrealizować praktykę oraz nawiązuje kontakt z jej przedstawicielami, celem umówienia zasad ich realizacji. Uniwersytet Jagielloński nie prowadzi żadnej bazy instytucji przyjmujących na praktyki. Wybrane oferty praktyk dostępne są na stronie internetowej Erasmus Intern prowadzonej przez Erasmus Student Network. Praktyka nie może być realizowana w instytucjach unijnych oraz w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami.

 

W jakim okresie i na jak długo można wyjechać na praktykę?

Praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ można zrealizować zarówno w trakcie trwania roku akademickiego jak i w okresie wakacyjnej przerwy od zajęć dydaktycznych. W przypadku praktyk realizowanych w trakcie trwania roku akademickiego, należy indywidualnie uzgodnić formę realizacji zajęć z programu studiów w instytucie lub na wydziale macierzystym. Wyjazd na praktyki nie stanowi formy „usprawiedliwionej nieobecności” na zajęciach.

Minimalny okres trwania zagranicznej praktyki w ramach programu Erasmus+ wynosi 2 miesiące (60 dni). Maksymalny okres finansowania na realizację praktyki wynosi 6 miesięcy (180 dni). W programie Erasmus+ miesiąc liczony jest jako 30 dni. Długość praktyki nie może przekroczyć kapitału mobilności przysługującego każdemu studentowi i doktorantowi. Kapitał mobilności rozumiany jest jako określony łączny limit długości wyjazdów w ramach programu Erasmus+ (Erasmus+ Studia oraz Erasmus+ Praktyki). Łączny kapitał mobilności w ramach korzystania z tych obu programów wynosi:

 • 12 miesięcy (360 dni) w przypadku studentów i studentek studiów I i II stopnia oraz doktorantów i doktorantek
 • 24 miesiące (720 dni) w przypadku studentów i studentek studiów jednolitych (np. prawo, medycyna).

Wyjazdy na Erasmus+ Studia i Erasmus+ Praktyki nie mogą nastąpić w tym samym czasie (wyjazdy są możliwe w tym samym roku akademickim, ale nie w tym samym czasie).

 

Do jakich krajów można wyjechać na praktykę oraz jaka jest wysokość stypendium?

Wyjazd możliwy jest do 32 krajów programu (kraje członkowskie Unii Europejskiej, a także Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Macedonia Północna). Praktyki nie można realizować m. in. w Wielkiej Brytanii ani Szwajcarii. Pełna lista krajów w których można zrealizować praktyki znajduje się w poniższej tabeli.

Stypendium Erasmus+ jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem studenta/ki na praktyce (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą). Stypendium nie służy pokryciu pełnych kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota przyznanego dofinansowania zależy od tego w jakim kraju dana praktyka ma miejsce. Miesięczne stawki stypendialne na wyjazdy do poszczególnych krajów znajdują się w poniższej tabeli.

WAŻNE: Stypendium Erasmus+ wypłacane jest maksymalnie przez okres 6 miesięcy praktyk (180 dni). Praktyki zagraniczne mogą trwać dłużej niż 180 dni, natomiast praktykant/ka otrzyma dofinansowanie stypendialne na maksymalny okres 6 miesięcy.

 

Kraje należące do danej grupy

 

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1 - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

670

Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

670

Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Serbia, Turcja, Węgry 

600

 

Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach. Pierwsza stanowi 80% całej kwoty stypendialnej i wypłacana jest przed wyjazdem studenta na praktykę (po dopełnieniu wszystkich formalności przed wyjazdem i podpisaniu umowy finansowej). Druga rata stanowi 20% całego stypendium i wypłacana jest po powrocie z praktyk zagranicznych i dopełnieniu wszystkich formalności związanych z rozliczeniem swojego wyjazdu w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych.

 

Dopłaty do stypendium

 • Osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub pobierają stypendium socjalne na Uniwersytecie Jagiellońskim (w okresie w którym realizowany będzie wyjazd na praktyki) mogą otrzymać dopłatę 250 EUR do miesięcznej stawki stypendialnej. Podstawą do dopłaty jest dostarczenie / dosłanie drogą mailową do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub decyzji stypendialnej wydanej przez Uniwersytet Jagielloński (dokumenty muszą zostać dostarczone przed podpisaniem umowy na wyjazd).
 • Osoby, które zdecydują się na odbycie podróży niskoemisyjnej na praktyki (np. autokarem, pociągiem, samochodem), ale nie samolotem, mogą otrzymać dodatkowe 50 EUR dopłaty jednorazowo do całościowej kwoty stypendium. Podstawą do dopłaty jest dostarczenie / dosłanie drogą mailową do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych dowodu odbycia takiej podróży (np. bilety na autokar / pociąg). Aby otrzymać dopłatę należy zrealizować min. 51% całej podróży (tj. wyjazd na praktyki oraz powrót z praktyk) korzystając z niskoemisyjnych środków transportu.

 

Czy instytucja przyjmująca zapewnia wynagrodzenie praktykantom/kom?

Instytucja przyjmująca na praktyki nie ma obowiązku zapewniania wynagrodzenia osobom, które decydują się na realizację praktyk w jej ośrodku. Niektóre instytucje decydują się na zapewnianie takiego wynagrodzenia, inne nie. Uczestnicy i uczestniczki programu Erasmus+ praktyki mogą równocześnie pobierać stypendium w ramach programu oraz wynagrodzenie finansowe od instytucji przyjmującej.

 

Czy instytucja przyjmująca na praktykę zapewnia zakwaterowanie?

Może zapewnić, ale nie jest do tego zobowiązana. Zasady Erasmus+ nie nakładają na instytucję organizującą praktykę obowiązku zapewnienia praktykantom/kom zakwaterowania. Osoba wyjeżdżająca na praktyki może skierować indywidualne zapytanie do instytucji, w której będzie realizowana praktyka, o dostępne możliwości zakwaterowania.

 

Czy praktyka za granicą zostanie zaliczona przez Uniwersytet Jagielloński?

Zaliczenie praktyki Erasmus+ jako praktyki obowiązkowej, która stanowi integralną część studiów na UJ, następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem/ką praktyk obowiązkowych w macierzystym instytucie. W przypadku praktyki nieobowiązkowej należy zadbać o jej wpisanie do Suplementu do Dyplomu jako dodatkowego osiągnięcia studenta/ki. W obydwu przypadkach zaliczenie praktyki będzie wymagało dostarczenia przez studenta/ki dokumentu, w którym instytucja przyjmująca potwierdzi jej zrealizowanie.

Kto może wziąć udział w rekrutacji do programu Erasmus+ Praktyki?

Aby móc zrealizować wyjazd na zagraniczne praktyki i otrzymać stypendium finansowe na ten cel należy wziąć udział w rekrutacji do programu Erasmus+ Praktyki, która prowadzona jest przez Dział Obsługi Studentów Zagranicznych. W rekrutacji mogą wziąć udział studenci i studentki oraz doktoranci i doktorantki Uniwersytetu Jagiellońskiego (szczegółowe informacje dot. tego, kto może ubiegać się o wyjazd zostały określone w zakładce „Podstawowe informacje”).

 

Kiedy odbywa się rekrutacja do programu Erasmus+ Praktyki?

Rekrutacja do programu Erasmus+ Praktyki odbywa się co dwa miesiące w nieprzekraczalnych terminach:

 • 1-20 stycznia 2023– rekrutacja na praktyki, które rozpoczną się między 1 marca 2023 a 31 maja 2023;
 • 1-20 marca 2023 – rekrutacja na praktyki, które rozpoczną się między 1 maja 2023 a 30 września 2023;
 • 1-20 maja 2023– rekrutacja na praktyki, które rozpoczną się między 1 lipca 2023 a 30 listopada 2023;
 • 1-20 lipca 2023– rekrutacja na praktyki, które rozpoczną się między 1 września 2023 a 31 stycznia 2024;
 • 1-20 września 2023– rekrutacja na praktyki, które rozpoczną się między 1 listopada 2023 a 31 marca 2024;
 • 1-20 listopada 2023– rekrutacja na praktyki, które rozpoczną się między 1 stycznia 2024 a 30 kwietnia 2024;
 • 1-20 stycznia 2024– rekrutacja na praktyki, które rozpoczną się między 1 marca 2024 a 31 maja 2024.

 

Jak wygląda proces rekrutacji do programu Erasmus+ Praktyki? 

Krok pierwszy: Student/ka / doktorant/ka zainteresowany/a odbyciem praktyki zagranicznej w ramach programu Erasmus+ zapoznaje się z Zasadami realizacji Programu Erasmus+ Praktyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jeżeli student/ka spełnia wszystkie wymogi formalne opisanie na tej stronie i określone w powyższym regulaminie, może rozpocząć kompletowanie dokumentów aplikacyjnych (wymienione w kolejnym punkcie) oraz poszukiwanie instytucji, w której chciał(a)by odbyć praktykę. Student/ka / doktorant/ka samodzielnie wyszukuje zagraniczną instytucję w której chce zrealizować praktykę oraz nawiązuje kontakt z jej przedstawicielami, celem umówienia zasad ich realizacji. Uniwersytet Jagielloński nie prowadzi żadnej bazy instytucji przyjmujących na praktyki. Wybrane oferty praktyk dostępne są na stronie internetowej Erasmus Intern prowadzonej przez Erasmus Student Network.


WAŻNE: Uzyskanie potwierdzenia przyjęcia na praktykę do danej instytucji zagranicznej nie jest konieczne, aby wziąć udział w rekrutacji. Jeśli jednak uda się znaleźć instytucję, która zgodzi się na realizację praktyk, należy poprosić przedstawiciela/kę instytucji o wypełnienie dokumentu Internship Confirmation który stanowi oficjalne potwierdzenie przyjęcia na praktyki w zagranicznej instytucji.

Krok drugi: W wyznaczonym terminie rekrutacji student/ka / doktorant/ka wypełnia online formularz zgłoszeniowy.

Krok trzeci: Student kompletuje dokumenty aplikacyjne, a następnie w wyznaczonym terminie rekrutacji wysyła je w formie skanów na adres: erasmus.outgoing@uj.edu.pl Wszystkie dokumenty należy wysłać razem w jednym mailu, wpisując w tytule wiadomości: Erasmus+ Praktyki – rekrutacja.

 Dokumenty obowiązkowe:

 • Wypełniony Kwestionariusz Kandydata wraz z własnoręcznym podpisem oraz dwoma wymaganymi podpisami przedstawicieli jednostki macierzystej kandydata/ki. W tabeli 5 (niezależnie od tego czy praktyka będzie realizowana jako obowiązkowa czy nieobowiązkowa) wymagany jest podpis Koordynatora/ki / Opiekuna/ki  praktyk studenckich (w przypadku aplikujących studentów i studentek) lub Kierownika/czki Studiów / Dziekana / Dyrektora/ki Szkoły Doktorskiej lub Kierownika/czki Programu (w przypadku aplikujących doktorantów i doktorantek). Ponadto pod całym wypełnionym Kwestionariuszem należy uzyskać podpis Dyrektora/ki Instytutu / Dziekana Wydziału (w przypadku aplikujących studentów i studentek) lub jednego ze wskazanych w poprzednim zdaniu przedstawiciela/ki studiów III stopnia lub Szkoły Doktorskiej (w przypadku aplikujących doktorantów i doktorantek). Kandydat/ka, który złoży kwestionariusz bez wymaganych podpisów nie zostanie przyjęty do rekrutacji;
 • CV w języku polskim lub angielskim;
 • Zaświadczenie o średniej ocen ważonej za dotychczasowy okres studiów wystawione przez sekretariat macierzystej jednostki (w przypadku studentów i studentek) lub karta okresowych osiągnięć wystawiana przez sekretariat studiów III stopnia lub Szkoły Doktorskiej (w przypadku doktorantów i doktorantek);
 • Certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka w którym realizowana będzie praktyka (np. certyfikat o zdaniu egzaminu językowego, zaświadczenie o zdaniu egzaminu w ramach lektoratu wydane przez Jagiellońskie Centrum Językowe lub inną uczelnię, poświadczenie z USOS-a o ukończeniu lektoratu i egzaminu na uczelni wyższej, wpis z indeksu lub suplementu do dyplomu z podanym poziomem językowym w skali A1-C2).

 
Dokumenty opcjonalne (dzięki ich dostarczeniu kandydat/ka może uzyskać większą liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym):

 • Dokument Internship Confirmation czyli potwierdzenie przyjęcia na praktykę wystawione, podpisane i opieczętowane przez instytucję przyjmującą;
 • Zaświadczenia o dodatkowej działalności uniwersyteckiej (w tym: działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich i doktoranckich, Samorządzie, wystąpienia na konferencjach naukowych i publikacje, uczestnictwo w szkołach letnich, szkoleniach) oraz zaświadczenia o działalności pozauniwersyteckiej (w tym wolontariat, działalność w organizacjach pozarządowych, inna działalność).


 
Krok czwarty: Po wysłaniu poprawnych dokumentów rekrutacyjnych, student otrzymuje mailowe potwierdzenie o przyjęciu do rekrutacji. Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń rekrutacyjnych, zbiera się Komisja Kwalifikacyjna złożona z pracowników i pracownic Działu Obsługi Studentów Zagranicznych, która sprawdza dopełnienie przez kandydatów kryteriów formalnych i ocenia wnioski kandydatów i kandydatek.

Wyniki rekrutacji przekazywane są wszystkim osobom, które biorą udział w rekrutacji drogą mailową do ostatniego dnia miesiąca w którym odbywa się rekrutacja. Osoby, ubiegające się o stypendium Erasmus+ Praktyki informowane są o tym, czy dostały się do programu czy nie.

 

Co jest brane pod uwagę w czasie procesu rekrutacyjnego i oceny wniosków kandydatów i kandydatek?

Kryteria oceny kandydatów i kandydatek ubiegających się o praktykę w ramach programu Erasmus+ zostały omówione w dokumencie Zasady Realizacji Programu Erasmus+ Praktyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do podstawowych kryteriów oceny kandydatów/ek ubiegających się o praktykę w ramach programu Erasmus+ należą:

 • celowość praktyki (należy opisać uzasadnienie odbywania swojej praktyki w Kwestionariuszu Kandydata);
 • poziom znajomości języka obcego, w którym odbywać się będzie praktyka;
 • rok studiów w momencie odbywania praktyki;
 • obowiązek odbycia praktyki zawodowej w ramach aktualnie realizowanego kierunku studiów;
 • nawiązanie współpracy z instytucją przyjmującą (dostarczenie dokumentu Internship Confirmation)
 • poświadczona dodatkowa działalność uniwersytecka i pozauniwersytecka.

Studenci i studentki oraz doktoranci i doktorantki zakwalifikowani do programu Erasmus+ Praktyki zobowiązaniu są spełnienia poniższych formalności oraz do podpisania umowy finansowej z Uniwersytetem Jagiellońskim do 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia praktyki.

Wskazane poniżej dokumenty należy zorganizować samodzielnie przed podpisaniem umowy finansowej. Dokumenty należy dostarczyć do 14 dniu przed planowaną datą rozpoczęcia praktyki do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych. Formularz Danych Bankowych musi zostać dostarczony osobiście do Biura DOSZ, natomiast wszystkie pozostałe dokumenty można wysłać drogą mailową w formie skanów na adres: erasmus.outgoing@uj.edu.pl (prosimy o wysyłanie kompletu dokumentów w jednym mailu, wpisując w tytule wiadomości: „Erasmus+Praktyki”).

 

Jakie dokumenty są wymagane przed podpisaniem umowy finansowej?

 1. Formularz Danych Bankowych wypełniony komputerowo, wydrukowany i podpisany. Dokument wypełniony odręcznie nie zostanie przyjęty. Na dokumencie musi zostać wskazany numer konta bankowego prowadzonego w walucie EURO, na które przelane zostanie stypendium. Nie ma możliwości wskazania konta bankowego prowadzonego w walucie PLN lub innej, bowiem stypendium wypłacane jest w walucie EURO. Wskazane konto prowadzone może być w polskim lub zagranicznym banku, a właścicielem konta musi być osoba wyjeżdżająca na praktyki. [Ten dokument należy dostarczyć do Biura DOSZ osobiście].
 2. Learning Agreement for Traineeships tabela z danymi organizacji przyjmującej na pierwszej stronie, tabela A i C, podpis własny i przedstawiciela instytucji przyjmującej w tabeli na drugiej stronie dokumentu). Dokument określa program i przebieg praktyki. 
 3. Internship Confirmation opieczętowany i podpisany przez instytucję przyjmującą – dotyczy osób, które nie dołączyły niniejszego dokumentu do aplikacji w procesie rekrutacji.
 4. Potwierdzenia posiadania trzech wymaganych ubezpieczeń, które ważne są w kraju, w którym realizowane będą praktyki przez cały okres pobytu zagranicznego praktykanta/tki. Wymagane ubezpieczenia to: koszty leczenia (KL), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Należy dostarczyć certyfikat / dowód posiadania danego ubezpieczenia.
 5. Test językowy na platformie EU ACADEMY ze znajomości języka w którym realizowana będzie praktyka. Należy zapoznać się z instrukcjami do logowania i wykonania testu. W pierwszej kolejności należy zalogować się na stronie, wpisać English Learning Community and Resources, dołączyć do Community (Go to Community) i wykonać Placement Test znajdujący się pod spodem. Po wykonaniu testu należy dostarczyć zrzut ekranu z widocznym poziomem znajomości języka określonym na podstawie testu (A1-C2) lub certyfikat, który wygeneruje platforma EU ACADEMY po wykonaniu testu. (Po zalogowaniu na własne konto w EU Academy należy kliknąć w ikonę profilu, gdzie znajduje się zakładka „My certificates” / „My achievements”. Po kliknięciu w zakładkę można dotrzeć do wygenerowanego certyfikatu). Wypełnienie testu językowego nie jest nieobowiązkowe dla osób, których język praktyki jest językiem ojczystym.
 6. [dotyczy tylko obywateli Polski lub osoby ubezpieczone w ramach NFZ] Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Dostarczenie kraty EKUZ jest nieobowiązkowe w przypadku praktyk realizowanych w krajach które nie należą do UE i nie honorują karty EKUZ (np. w Turcji).
 7. [dotyczy tylko obywateli Polski] Rejestracja swojego wyjazdu na zagraniczne praktyki w portalu Odyseusz. Należy dostarczyć potwierdzenie rejestracji (zrzut ekranu dokonanej rejestracji lub maila otrzymanego od portalu Odyseusz po zarejestrowaniu swojego wyjazdu).

 

Jak wygląda podpisanie umowy finansowej?

Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów, osoba wyjeżdżająca na praktyki zobowiązana jest do podpisania umowy finansowej. Umowa szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium. Umowa powinna zostać podpisana nie później niż 14 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia praktyki.

Podpisanie umowy ma miejsce w biurze Działu Obsługi Studentów Zagranicznych, które mieści się w Centrum Wsparcia Dydaktyki przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. Termin podpisania umowy należy ustalić wcześniej z DOSZ (mailowo: erasmus.outgoing@uj.edu.pl lub telefonicznie +48 12 663 2677). Osoba wyjeżdżająca na praktyki ma obowiązek stawić się w biurze DOSZ w ustalonym dniu celem podpisania umowy.

W wyjątkowych przypadkach (np. nieobecność w Polsce, dłuższy pobyt poza Krakowem) istnieje możliwość korespondencyjnego podpisania umowy. W tym przypadku umowa udostępniana jest internetowo osobie wyjeżdżającej, celem podpisania jej i wysłania tradycyjną pocztą lub kurierem do biura DOSZ.

Praktykant/ka ma możliwość przedłużenia swojego pobytu na zagranicznych praktykach jeśli uzyska na to zgodę instytucji przyjmującej. Przedłużony okres finansowania wynosi maksymalnie do 180 dni od momentu rozpoczęcia praktyk.

W celu przedłużenia praktyk należy przygotować dokument Learning Agreement for Traineeships – część During the Mobility. W dokumencie należy wpisać datę rozpoczęcia mobilności oraz planowaną datę zakończenia mobilności (już po wydłużeniu pobytu). Dokument musi zostać podpisany i opieczętowany przez instytucję przyjmującą, a następnie wysłany w formie skanu lub dobrej jakości zdjęcia na adres mailowy DOSZ-u: erasmus.outgoing@uj.edu.pl.

WAŻNE: W przypadku, gdy posiadane ubezpieczenia (EKUZ oraz KL, NNW i OC), nie obejmują wydłużonego okresu pobytu za granicą, praktykant/ka zobowiązany/a jest do załatwienia karty EKUZ oraz dodatkowych ubezpieczeń (KL, NNW i OC), które obejmować będą cały wydłużony okres praktyki. Dowody posiadania tych ubezpieczeń należy dosłać mailowo do DOSZ-u wraz z dokumentem Learning Agreement During the Mobility.

Po otrzymaniu dokumentu/ów, sporządzany jest aneks do umowy dla praktykanta/tki, który określa zasady wydłużonego okresu finansowania. Aneks udostępniany jest praktykantowi/tce za pośrednictwem linku do dysku internetowego. Aneks należy wydrukować w dwóch egzemplarzach i podpisać je osobiście, wpisując datę otrzymania aneksu od DOSZ-u. Następnie dwa egzemplarze dokumentu należy wysłać tradycyjną pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ingardena 6

30-060 Kraków

Poland

 

Praktykant/ka otrzyma potwierdzenie drogą mailową, kiedy aneksy dotrą do Biura DOSZ.

Do 14 dni po powrocie z praktyki, praktykant/ka zobowiązany/a jest do rozliczenia swoich praktyk zagranicznych w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych. W tym terminie należy dostarczyć drogą mailową w formie skanów (na adres: erasmus.outgoing@uj.edu.pl) lub osobiście do DOSZ-u poniższe dokumenty:

 1. Learning Agreement for Traineeships część After the Mobility. Dokument musi zostać podpisany i opieczętowany przez instytucję przyjmującą. WAŻNE: Na dokumencie należy wpisać te same daty realizacji praktyk, które zostały zadeklarowane w części LAT Before the Mobility, złożonej przed wyjazdem, lub części LAT During the Mobility (w przypadku osób, które przedłużyły swoją mobilność i podpisały aneks do umowy)
 2. Potwierdzenie wykonania testu językowy po powrocie z praktyki na platformie EU ACADEMY ze znajomości języka w którym realizowana była praktyka. Należy zapoznać się z instrukcjami do logowania i wykonania testu. W pierwszej kolejności należy zalogować się na stronie EU ACADEMY, wpisać English (lub inna) Learning Community and Resources, dołączyć do Community (Go to Community) i wykonać Placement test znajdujący się pod spodem. Po wykonaniu testu należy dostarczyć zrzut ekranu z widocznym poziomem znajomości języka określonym na podstawie testu (A1-C2) lub certyfikat, który wygeneruje platforma EU ACADEMY po wykonaniu testu. Wypełnienie testu językowego jest nieobowiązkowe dla osób, których język praktyki był językiem ojczystym, lub które na teście językowym przed wyjazdem uzyskały najwyższy możliwy wynik (C2).
 3. Potwierdzenie wypełnienia Raportu Uczestnika (Participant Survey). Link do raportu zostanie wysłany automatycznie na adres mailowy praktykanta/tki do tygodnia od zakończonej praktyki.

 

Po dopełnieniu powyższych formalności student otrzyma wypłatę drugiej raty stypendium, która wynosi 20% całej kwoty stypendialnej otrzymanej na realizację praktyk zagranicznych.

Ogólne zasady programu Erasmus+ Praktyki znajdują się w przewodniku po programie.