Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyjeżdżający studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+ Praktyki

Program Erasmus+ Praktyki adresowany jest zarówno do studentów studiów licencjackich oraz magisterskich jak i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Program ten daje możliwość zrealizowania zagranicznych praktyk, w tym otrzymania stypendium finansowego na czas trwania wyjazdu na praktykę.

 

Praktyki studenckie

Realizacja zagranicznych praktyk pozwala studentom rozwinąć kompetencje zawodowe związane z kierunkiem studiów oraz zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku. Studencu mogą zrealizować zagraniczne praktyki jako praktyki obowiązkowe przewidziane w programie studiów własnego kierunku (w tym otrzymać punkty ECTS za ich realizację).

 

Praktyki absolwenckie

Praktyki mogą zostać zrealizowane po zakończeniu studiów lub kształcenia w Szkole Doktorskiej. Dla absolwentów jest to okazja do nabycia i rozwinięcia kompetencji zawodowych. W przypadku chęci realizacji praktyk po zakończeniu studiów lub kształcenia w Szkole Doktorskiej / na studiach III stopnia należy wziąć udział w rekrutacji do Programu Erasmus+ Praktyki jeszcze w trakcie trwania studiów lub kształcenia w Szkole Doktorskiej / na studiach III stopnia (tj. mając aktywny status studenta/doktoranta).

 

Praktyki doktoranckie

W przypadku doktorantów, Program ten daje możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni i ośrodków badawczych. Wyjazd na praktyki może być szansą na pracę w międzynarodowych zespołach badawczych, prowadzenie własnych badań za granicą, konsultacje i współpracę z naukowcami z zagranicznych ośrodków, dostęp do materiałów czy źródeł niedostępnych w Polsce i skorzystanie z programów oferowanych przez daną jednostkę.

Kto może wziąć udział w Programie Erasmus+ Praktyki? 

Wymiana Erasmus+ Praktyki może zostać zrealizowana przez studenta studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich bądź doktoranta UJ (kształcącego się w Szkole Doktorskiej lub na studiach III stopnia). Student/doktorant w momencie rekrutacji do Programu i realizacji wyjazdu musi posiadać aktywny status studenta/doktoranta (tzn. nie korzysta z urlopu dziekańskiego, studenckiego, macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego, itd.).

Wymiana Erasmus+ Praktyki może być również zrealizowana przez absolwenta UJ, pod warunkiem że rekrutacja do Programu nastąpi przez zakończeniem studiów bądź kształcenia w Szkole Doktorskiej / na studiach III stopnia (szczegóły w sekcji: "Rekrutacja"). Praktyka absolwencka musi zakończyć się do roku od momentu ukończenia studiów bądź kształcenia w Szkole Doktorskiej / na studiach III stopnia.

Słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do uczestnictwa w Programie Erasmus+ Praktyki.

 

W jakich instytucjach można realizować praktyki?

Na praktykę Erasmus+ można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. prywatnej firmy, organizacji pozarządowej (NGO, fundacje, stowarzyszenia, itd.), instytucji publicznych i administracyjnych (muzea, biblioteki, urzędy, ambasady itd.), prywatnych i publicznych placówek medycznych (szpitale, kliniki, gabinety lekarskie) czy instytucji naukowo-badawczych (uniwersytety, ośrodki badawcze, laboratoria).

Student/doktorant samodzielnie wyszukuje zagraniczną instytucję w której chce zrealizować praktykę oraz nawiązuje kontakt z jej przedstawicielami, celem uzgodnienia zasad ich realizacji. Uniwersytet Jagielloński nie prowadzi żadnej bazy instytucji przyjmujących na praktyki. Wybrane oferty praktyk dostępne są na stronie internetowej Erasmus Intern prowadzonej przez Erasmus Student Network. Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej oraz w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami UE.

 

W jakim okresie i na jak długo można wyjechać na praktyki?

Praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ można zrealizować zarówno w trakcie trwania roku akademickiego jak i w okresie wakacyjnej przerwy od zajęć dydaktycznych. W przypadku praktyk realizowanych w trakcie trwania roku akademickiego, należy indywidualnie uzgodnić formę realizacji zajęć z programu studiów w jednostce studiów studenta/doktoranta. Wyjazd na praktyki nie stanowi formy „usprawiedliwionej nieobecności” na zajęciach.

Minimalny okres trwania zagranicznej praktyki w ramach Programu Erasmus+ wynosi 2 miesiące (60 dni). Maksymalny okres finansowania na realizację praktyki wynosi 6 miesięcy (180 dni). W programie Erasmus+ miesiąc liczony jest jako 30 dni. Długość praktyki nie może przekroczyć kapitału mobilności przysługującego każdemu studentowi i doktorantowi. Kapitał mobilności rozumiany jest jako określony łączny limit długości wyjazdów w ramach Programu Erasmus+. Kapitał mobilności wynosi:

 • 12 miesięcy (360 dni) w przypadku studentów studiów I i II stopnia oraz doktorantów
 • 24 miesiące (720 dni) w przypadku studentów studiów jednolitych (np. prawo, medycyna).

Wyjazdy na inne Programy mobilności Erasmus+ i Erasmus+ Praktyki nie mogą nastąpić w tym samym czasie (wyjazdy są możliwe w tym samym roku akademickim, ale okres ich odbywania nie może się pokrywać).

 

Do jakich krajów można wyjechać na praktyki?

Wyjazd możliwy jest do 32 krajów programu (kraje członkowskie Unii Europejskiej, a także Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Macedonia Północna). Praktyki nie można realizować m. in. w Wielkiej Brytanii ani Szwajcarii. Pełna lista krajów w których można zrealizować praktyki wraz ze stawkami stypendialnymi znajduje się w sekcji "Wysokość stypendium".

 

Czy instytucja przyjmująca zapewnia wynagrodzenie praktykantom?

Instytucja przyjmująca na praktyki nie ma obowiązku zapewniania wynagrodzenia osobom, które decydują się na realizację praktyk w jej ośrodku. Niektóre instytucje decydują się na zapewnianie takiego wynagrodzenia, inne nie. Uczestnicy Programu Erasmus+ praktyki mogą równocześnie pobierać stypendium w ramach Programu oraz wynagrodzenie finansowe od instytucji przyjmującej.

 

Czy instytucja przyjmująca na praktyki zapewnia zakwaterowanie?

Może zapewnić, ale nie jest do tego zobowiązana. Zasady Programu Erasmus+ nie nakładają na instytucję organizującą praktyki obowiązku zapewnienia praktykantom zakwaterowania. Osoba wyjeżdżająca na praktyki może skierować zapytanie do instytucji przyjmującej o dostępne możliwości zakwaterowania (np. akademik w przypadku odbywania praktyk w uniwersytecie czy rekomendowane miejsce zakwaterowania w przypadku innych instytucji).

 

Czy praktyka za granicą zostanie zaliczona przez Uniwersytet Jagielloński?

Zaliczenie praktyk Erasmus+ jako praktyki obowiązkowej (z możliwością otrzymania punktów ECTS), która stanowi integralną część studiów na UJ, następuje po wcześniejszym uzgodnieniu zasad zaliczenia przez studenta/doktoranta z koordynatorem praktyk w jednostce studiów. W przypadku praktyki nieobowiązkowej należy zadbać o jej wpisanie do Suplementu do Dyplomu jako dodatkowego osiągnięcia studenta. W obydwu przypadkach zaliczenie praktyki będzie wymagało dostarczenia przez studenta/doktoranta dokumentu, w którym instytucja przyjmująca potwierdzi jej zrealizowanie.

Kto może wziąć udział w rekrutacji do programu Erasmus+ Praktyki?

Aby móc zrealizować wyjazd na zagraniczne praktyki i otrzymać stypendium finansowe na ten cel należy wziąć udział w rekrutacji do programu Erasmus+ Praktyki, która prowadzona jest przez Dział Obsługi Studentów Zagranicznych. W rekrutacji mogą wziąć udział studenci oraz doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Kiedy odbywa się rekrutacja do programu Erasmus+ Praktyki?

Rekrutacja do Programu Erasmus+ Praktyki ma charakter ciągły i będzie odbywała się do wyczerpania funduszy przyznanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ dla aktualnie realizowanego projektu mobilnościowego. O przyjęciu do Programu decyduje kolejność zgłoszenia oraz dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do DOSZ. Student/doktorant zainteresowany odbyciem praktyki zobowiązany jest do wysłania zgłoszenia rekrutacyjnego w terminie nieprzekraczającym 45 dni od planowanej daty rozpoczęcia praktyki. Student/doktorant, który chce zrealizować praktykę absolwencką zobowiązany jest do wysłania zgłoszenia rekrutacyjnego w terminie nieprzekraczającym 45 dni od planowanej daty zakończenia studiów (tj. data obrony pracy dyplomowej lub data ostatniego egzaminu).

 

Jak przygotować i złożyć zgłoszenie rekrutacyjne? 

W celu złożenia wniosku rekrutacyjnego należy dostarczyć do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych poniższe dokumenty (drogą mailową na adres: erasmus.outgoing@uj.edu.pl wpisując w tytule maila "Erasmus+ Praktyki" lub osobiście do DOSZ):

1. Learning Agreement for Traineeships - część Before the Mobility. Dokument stanowi porozumienie o programie praktyki, należy go sporządzić w języku angielskim. Wymagane pola do uzupełnienia: tabela z danymi studenta/doktoranta na pierwszej stronie dokumentu (Trainee) oraz danymi instytucji przyjmującej (Receiving organisation/Enterprise), tabela A (Traineeship at the Receiving Orgnisation/Enterprise), tabela C (Receiving organisation/Enterprise). Dokument musi zawierać trzy wymagane podpisy w tabeli na ostatniej stronie: podpis studenta/doktoranta (Trainee), podpis przedstawiciela jednostki UJ studenta/doktoranta (responsible person at the sending institution)  - tj. Dyrektor Instytutu / Dziekan Wydziału / Koordynator ds. praktyk studenckich / Promotor / Opiekun naukowy / Dyrektor Szkoły Doktorskiej / Promotor w Szkole Doktorskiej lub na studiach III stopnia / Kierownik programu doktorskiego/kształcenia oraz podpis przedstawiciela instytucji przyjmującej (responsible person at the receiving institution). 

2. Kwestionariusz KandydataDokument musi zostać wypełniony i podpisany przez studenta/doktoranta oraz podpisany przez przedstawiciela jednostki UJ studenta/doktoranta - tj. Dyrektor Instytutu/Dziekan Wydziału (w przypadku studenta) lub Kierownik Studiów / Dziekan Wydziału / Kierownik programu doktorskiego/kształcenia / Dyrektor Szkoły Doktorskiej (w przypadku doktoranta).

3. Wymagane jest wypełnienie formularza aplikacyjnego online.

 

Kryteria kwalifikacyjne

Do rekrutacji dopuszczone są wyłącznie osoby, które złożyły wymagane dokumenty (Learning Agreement for Traineeships oraz Kwestionariusz Kandydata) i wypełniły formularz zgłoszeniowy. Do kryteriów formalnych należy: opis celowości praktyk oraz poziom znajomości języka w którym realizowana będzie praktyka (wskazane w Kwestionariuszu Kandydata) i złożenie Learning Agreement for Traineeships. W przypadku spełnienia kryteriów formalnych student/doktorant otrzyma decyzję Komisji Kwalifikacyjnej drogą mailową do 14 dni roboczych od złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego.

Stypendium

Student/doktorant otrzymuje stypendium ze środków UE jako wkład w koszty podróży i utrzymania za granicą. Kwoty te są określane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i zależą od wybranego kraju mobilności.

 

Obowiązujące stawki stypendialne dla praktyk realizowanych w ramach projektu KA131-2022, które muszą zakończyć się do 31.07.2024.

Kraje należące do danej grupy

 

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1 - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

700

Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

700

Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Serbia, Turcja, Węgry 

600

 

Obowiązujące stawki stypendialne dla praktyk realizowanych w ramach projektu KA131-2023, które zakończą się między 1.08.2024 a 31.07.2025.

Kraje należące do danej grupy

 

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1 - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

820

Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

820

Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Serbia, Turcja, Węgry 

750

 

 

Zasady wypłaty stypendium

Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach. Pierwsza stanowi 80% całej kwoty stypendialnej i wypłacana jest przed wyjazdem studenta/doktoranta na praktykę (po dopełnieniu wszystkich formalności przed wyjazdem i podpisaniu umowy finansowej). Druga rata stanowi 20% całego stypendium i wypłacana jest po powrocie z praktyk zagranicznych i dopełnieniu wszystkich formalności związanych z rozliczeniem swojego wyjazdu w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych.

 

Dopłaty do stypendium

 • DODATEK MNIEJSZE SZANSE. Osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub pobierały stypendium socjalne w Uniwersytecie Jagiellońskim (w dowolnym semestrze w roku akademickim poprzedzającym wyjazd na praktyki) mogą otrzymać dopłatę 250 EUR do miesięcznej stawki stypendialnej. Podstawą do dopłaty jest dostarczenie/dosłanie drogą mailową do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub decyzji stypendialnej wydanej przez Uniwersytet Jagielloński (dokumenty muszą zostać dostarczone przed podpisaniem umowy na wyjazd).
 • DODATEK GREEN TRAVEL. Osoby, które zdecydują się na odbycie podróży niskoemisyjnej (tzw. green travel) na praktyki (np. autokarem, pociągiem, samochodem - jeśli jest to podróż wspólna min. 2 osób na tej samej trasie w tym samym celu tzw. carpooling, ale nie samolotem), mogą otrzymać dopłatę w wysokości 50 EUR oraz dofinansowanie maksymalnie do czterech dni podróży jednorazowo do całościowej kwoty stypendium. Dodatek wypłacany jest wraz z ostatnią ratą stypendium po zakończonych praktykach. Podstawą do dopłaty jest dostarczenie (mailowo lub osobiście) do DOSZ po ukończonych praktykach wypełnionej i podpisanej deklaracji dotyczącej zrealizowanej podróży wraz z załącznikami - tj. rachunki, bilety (w przypadku podróży publicznymi środkami transportu - autokar / pociąg). Prosimy o zapoznanie się z zasadami rozliczenia mobilności green travel.

Student/doktorant zakwalifikowany do Programu Erasmus+ Praktyki zobowiązany jest do spełnienia poniższych formalności oraz do podpisania umowy finansowej z Uniwersytetem Jagiellońskim do 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia praktyki.

Wskazane poniżej dokumenty należy zorganizować samodzielnie przed podpisaniem umowy finansowej. Dokumenty należy dostarczyć mailowo (na: erasamus.outgoing@uj.edu.pl) lub osobiście do 14 dniu przed planowaną datą rozpoczęcia praktyki do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych. Prosimy o wysyłanie kompletu dokumentów w jednym mailu, wpisując w tytule wiadomości: „Erasmus+Praktyki”.

 

Jakie dokumenty są wymagane przed podpisaniem umowy finansowej?

 1. Formularz Danych Bankowych wypełniony komputerowo, wydrukowany i podpisany. Dokument wypełniony odręcznie nie zostanie przyjęty. Na dokumencie musi zostać wskazany numer konta bankowego prowadzonego w walucie EURO, na które przelane zostanie stypendium. Nie ma możliwości wskazania konta bankowego prowadzonego w walucie PLN lub innej, bowiem stypendium wypłacane jest w walucie EURO. Wskazane konto prowadzone może być w polskim lub zagranicznym banku, a właścicielem konta musi być osoba wyjeżdżająca na praktyki.
 2. Learning Agreement for Traineeships - część Before the Mobility (należy dostarczyć, jeśli wyniknęły zmiany względem LAT Before the Mobility złożonego na etapie rekrutacji)
 3. Oświadczenie (wypełnione i podpisane) w którym student/doktorant deklaruje;
 • Potwierdzenie posiadania trzech wymaganych ubezpieczeń, które ważne są w kraju, w którym realizowane będą praktyki przez cały okres pobytu zagranicznego. Wymagane ubezpieczenia to: koszty leczenia (KL), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).
 • [dotyczy tylko obywateli Polski] Posiadanie dokumentu Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Posiadanie kraty EKUZ jest nieobowiązkowe w przypadku praktyk realizowanych w krajach które nie należą do UE i nie honorują karty EKUZ (np. w Turcji).
 • [dotyczy tylko obywateli Polski] Rejestrację swojego wyjazdu na zagraniczne praktyki w portalu Odyseusz.
 • Dotychczasowy udział w wymianach realizowanych w ramach programu Erasmus+ (tzw. kapitał mobilności).
 • Zapoznanie się i przestrzeganie Karty Studenta Erasmusa
 • Język, w którym realizowana będzie wymiana. 

Jak wygląda podpisanie umowy finansowej?

Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów, student/doktorant wyjeżdżający na praktyki zobowiązany jest do podpisania umowy finansowej. Umowa szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium. Umowa powinna zostać podpisana nie później niż 14 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia praktyki.

Podpisanie umowy ma miejsce w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych, które mieści się w Centrum Wsparcia Dydaktyki przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. Termin podpisania umowy należy uzgodnić wcześniej z DOSZ (mailowo: erasmus.outgoing@uj.edu.pl). 

W wyjątkowych przypadkach (np. nieobecność w Polsce, dłuższy pobyt poza Krakowem) istnieje możliwość korespondencyjnego podpisania umowy. W tym przypadku umowa udostępniana jest internetowo studentowi/doktorantowi celem podpisania jej i wysłania tradycyjną pocztą lub kurierem do biura DOSZ.

 

Wsparcie językowe

Zachęcamy do wykonania testu językowego OLS na platformie EU Academy OLS ze znajomości języka, w którym realizowana będzie wymiana. Instrukcja jak go wykonać, a następnie pobrać certyfikat po zrealizowanym teście znajduje się tutaj: EU Academy: how to create an EU Login oraz EU Academy OLS. Wykonanie testu przed rozpoczęciem wymiany nie jest obowiązkowe. 

Student/doktorant ma możliwość przedłużenia swojego pobytu na zagranicznych praktykach jeśli uzyska na to zgodę instytucji przyjmującej. Przedłużony okres finansowania wynosi maksymalnie do 180 dni od momentu rozpoczęcia praktyk.

W celu przedłużenia praktyk należy przygotować dokument Learning Agreement for Traineeships – część During the Mobility. W dokumencie należy wpisać datę rozpoczęcia mobilności oraz planowaną datę zakończenia mobilności (już po wydłużeniu pobytu). Dokument musi zostać podpisany i opieczętowany przez instytucję przyjmującą, a następnie wysłany w formie skanu lub dobrej jakości zdjęcia na adres mailowy DOSZ: erasmus.outgoing@uj.edu.pl. Dokument musi zostać wysłany w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed datą zakończenia mobilności od której ma obowiązywać przedłużenie.

WAŻNE: W przypadku, gdy posiadane ubezpieczenia (EKUZ oraz KL, NNW i OC), nie obejmują wydłużonego okresu pobytu za granicą, student/doktorant zobowiązany jest do załatwienia karty EKUZ oraz dodatkowych ubezpieczeń (KL, NNW i OC), które obejmować będą cały wydłużony okres praktyki. Dowody posiadania tych ubezpieczeń należy dosłać mailowo do DOSZ wraz z dokumentem Learning Agreement for Traineeship - część During the Mobility.

Po otrzymaniu dokumentu/ów, sporządzany jest aneks do umowy dla studenta/doktoranta, który określa zasady wydłużonego okresu finansowania. Aneks udostępniany jest studentowi/doktorantowi za pośrednictwem linku do dysku internetowego. Aneks należy wydrukować w dwóch egzemplarzach i podpisać je osobiście, wpisując datę otrzymania aneksu od DOSZ-u. Następnie dwa egzemplarze dokumentu należy wysłać tradycyjną pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ingardena 6

30-060 Kraków

Poland

 

Student/doktorant otrzyma potwierdzenie drogą mailową, kiedy aneksy dotrą do Biura DOSZ.

Do 14 dni po powrocie z praktyki, student/doktorant zobowiązany jest do rozliczenia swoich praktyk zagranicznych w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych. W tym terminie należy dostarczyć drogą mailową w formie skanów (na adres: erasmus.outgoing@uj.edu.pl) lub osobiście do DOSZ poniższe dokumenty:

 1. Learning Agreement for Traineeships część After the Mobility. Dokument musi zostać podpisany i opieczętowany przez instytucję przyjmującą. WAŻNE: Na dokumencie należy wpisać te same daty realizacji praktyk, które zostały zadeklarowane w części LAT Before the Mobility, złożonej przed wyjazdem, lub części LAT During the Mobility (w przypadku osób, które przedłużyły swoją mobilność i podpisały aneks do umowy)
 2. Deklarację dot. zrealizowanej podróży niskoemisyjnej (tzw. green travel) wypełnioną i podpisaną oraz dokumenty potwierdzające odbycie takiej podróży - tj. bilety, rachunki (w przypadku podróży pociągiem lub autokarem). WAŻNE: Dotyczy to wyłącznie osób, które odbyły niskoemisyjną podróż na praktyki (nie samolotem). Prosimy o zapoznanie się z zasadami rozliczenia mobilności green travel.
 3. Ponadto obowiązkowe jest wypełnienie Raportu Uczestnika (Participant Survey), do którego student/doktorant otrzyma link drogą mailową po zakończonych praktykach.

Po dopełnieniu powyższych formalności student/doktorant otrzyma wypłatę drugiej raty stypendium, która wynosi 20% całej kwoty stypendialnej otrzymanej na realizację praktyk zagranicznych wraz z dodatkiem green travel (jeśli dotyczy).

Zapraszamy do zapoznania się z Zasadami Realizacji Programu Erasmus+ Praktyki w Uniwersytecie Jagiellońskim.