Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krótkoterminowe praktyki mieszane Erasmus+ to rodzaj praktyk łączących mobilność fizyczną i wirtualną, ułatwiających pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy. Na Uniwersytecie Jagiellońskim Program kierowany jest wyłącznie do doktorantów  uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy Szkół Doktorskich działających na UJ, również w okresie do 12 miesięcy po ukończeniu kształcenia. W przypadku doktorantów wirtualny komponent mobilności nie jest obowiązkowy. 

Zapraszamy do zapoznania się z Zasadami realizacji Krótkoterminowych praktyk mieszanych Erasmus+ dla doktorantów na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Krótkoterminowe praktyki mieszane realizowane w ramach Projektu KA131-2022 muszą zakończyć się - mobilność fizyczna i wirtualna (jeśli występuje) - do 31 lipca 2024 r. 

Doktoranci planujący wyjazd od 1 sierpnia 2024 r. realizują mobilność w ramach Projektu KA131-2023, w którym obowiązują nowe stawki stypendialne (prosimy zapoznać się z informacjami w zakładce Wysokość stypendium). 

Rekrutacja na Krótkoterminowe praktyki mieszane ma charakter ciągły i będzie odbywała się do wyczerpania funduszy przyznanych UJ przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ dla aktualnie realizowanego projektu mobilnościowego. Doktorant, który zainteresowany jest realizacją Krótkoterminowych praktyk mieszanych, zobowiązany jest do wysłania zgłoszenia rekrutacyjnego w terminie nieprzekraczającym 45 dni od planowanej daty rozpoczęcia mobilności. Doktorant, który planuje zrealizować Krótkoterminowe praktyki mieszane po ukończeniu kształcenia zobowiązany jest do wysłania zgłoszenia rekrutacyjnego w terminie nieprzekraczającym 45 dni od planowanej daty zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej / na studiach doktoranckich. 

 

Kryteria kwalifikacyjne

Do rekrutacji dopuszczone są wyłącznie osoby, które złożyły wymagane dokumenty (Learning Agreement for Traineeships oraz Kwestionariusz Kandydata) i wypełniły formularz zgłoszeniowy. Do kryteriów formalnych należy: opis celowości praktyk oraz poziom znajomości języka w którym realizowana będzie praktyka, a także akceptacja przedstawiciela władz jednostki, w której doktorant odbywa kształcenie (wskazane w Kwestionariuszu Kandydata) i złożenie Learning Agreement for Traineeships. W przypadku spełnienia kryteriów formalnych doktorant otrzyma decyzję Komisji Kwalifikacyjnej drogą mailową do 14 dni roboczych od złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego. 

W celu złożenia wniosku rekrutacyjnego należy dostarczyć do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych poniższe dokumenty (drogą mailową na adres: ersmus.outgoing@uj.edu.pl wpisując w tytule maila "Erasmus+ Krótkoterminowe praktyki mieszane" lub osobiście do DOSZ): 

1. Learning Agreement for Traineeships (short-term blended traineeships) - część Before the Mobility. Dokument stanowi porozumienie o programie praktyki, należy go sporządzić w języku angielskim. Wymagane pola do uzupełnienia: tabela z danymi doktoranta na pierwszej stronie dokumentu (Trainee) oraz danymi instytucji przyjmującej (Receiving organisation/Enterprise), tabela A (Traineeship at the Receiving Organisation/Enterprise), tabela B (Sending Institution), tabela C (Receiving organisation/Enterprise). Dokument musi zawierać trzy wymagane podpisy w tabeli na ostatniej stronie: podpis doktoranta (Trainee), podpis przedstawiciela jednostki UJ doktoranta (responsible person at the sending institution)  Dziekan Wydziału / Dyrektor Szkoły Doktorskiej / Promotor  w Szkole Doktorskiej lub na studiach doktoranckich / Kierownik programu doktorskiego/kształcenia oraz podpis przedstawiciela instytucji przyjmującej (responsible person at the receiving institution). 

2. Kwestionariusz Kandydata. Dokument musi zostać wypełniony i podpisany przez doktoranta oraz przez przedstawiciela jednostki UJ doktoranta  Dziekana Wydziału / Kierownika programu doktorskiego/kształcenia / Dyrektora Szkoły Doktorskiej. 

3. Wymagane jest wypełnienie formularza aplikacyjnego online. 

W przypadku mobilności realizowanej do 31 lipca 2024 r. wysokość podstawowego stypendium Krótkoterminowych praktyk mieszanych Erasmus+ dla doktorantów, niezależnie od kraju wyjazdu, wynosi 70 EUR/dzień od 5 do 14 dnia pobytu oraz 50 EUR/dzień od 15 do 30 dnia pobytu. 

Wyjazdy realizowane w okresie 1 sierpnia 2024 r. - 31 lipca 2025 r. objęte są następującymi stawkami stypendium, tj. 79 EUR/dzień od 5 do 14 dnia pobytu oraz 56 EUR/dzień od 15 do 30 dnia pobytu. 

Ponadto doktorant może otrzymać dofinansowanie kosztów podróży według określonych zasad.

Doktorant zakwalifikowany do Programu Erasmus+ Krótkoterminowe praktyki mieszane zobowiązany jest do spełnienia poniższych formalności oraz do podpisania umowy finansowej z Uniwersytetem Jagiellońskim do 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia praktyki. 

Wskazane poniżej dokumenty należy zorganizować samodzielnie przed podpisaniem umowy finansowej. Dokumenty należy dostarczyć mailowo (na: erasmus.outgoing@uj.edu.pl) lub osobiście do 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia praktyki do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych. Prosimy o wysłanie kompletu dokumentów w jednym mailu, wpisując w tytule wiadomości: "Erasmus+ Krótkoterminowe praktyki mieszane".

 

Jakie dokumenty są wymagane przed podpisaniem umowy finansowej? 

1. Formularz Danych Bankowych wypełniony komputerowo, wydrukowany i podpisany. Dokument wypełniony odręcznie nie zostanie przyjęty. Na dokumencie musi zostać wskazany numer konta bankowego prowadzonego w walucie EURO, na które przelane zostanie stypendium. Nie ma możliwości wskazania konta bankowego prowadzonego w walucie PLN lub innej, bowiem stypendium wypłacane jest w walucie EURO. Wskazane konto prowadzone może być w polskim lub zagranicznym banku, a właścicielem konta musi być osoba wyjeżdżająca na praktyki. 

2. Learning Agreement for Traineeships (short-term blended traineeships) - część Before the Mobility (należy dostarczyć, jeśli wyniknęły zmiany względem LAT Before the Mobility złożonego na etapie rekrutacji). 

3. Oświadczenie (wypełnione i podpisane), w którym doktorant deklaruje; 

  • potwierdzenie posiadania trzech wymaganych ubezpieczeń, które ważne są w kraju, w którym realizowane będą praktyki przez cały okres pobytu zagranicznego. Wymagane ubezpieczenia to: koszty leczenia (KL), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).
  • wykonanie testu językowego na platformie EU ACADEMY ze znajomości języka w którym realizowana będzie praktyka. Należy zapoznać się z instrukcjami do logowania i wykonania testu. W pierwszej kolejności należy zalogować się na stronie, wpisać English Learning Community and Resources, dołączyć do Community (Go to Community) i wykonać Placement Test. Po zalogowaniu na własne konto EU Academy należy kliknąć w ikonę profilu, gdzie znajduje się zakładka "My certificates" / "My achievements". Po kliknięciu w zakładkę można dotrzeć do wygenerowanego certyfikatu z otrzymaną oceną). Wypełnienie testu językowego jest nieobowiązkowe dla osób, których język praktyki jest językiem ojczystym. 
  • [dotyczy tylko obywateli Polski lub osoby ubezpieczonej w ramach NFZ] Posiadanie dokumentu Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Posiadanie karty EKUZ jest nieobowiązkowe w przypadku praktyk realizowanych w krajach, które nie należą do UE i nie honorują karty EKUZ (np. w Turcji). 
  • [dotyczy tylko obywateli Polski] Rejestrację swojego wyjazdu na zagraniczne praktyki w portalu Odyseusz.
  • dotychczasowy udział w wymianach realizowanych w ramach Programu Erasmus+ (tzw. kapitał mobilności). 
  • zapoznanie się i przestrzeganie Karty Studenta Erasmusa+.

Jak wygląda podpisanie umowy finansowej? 

Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów, doktorant wyjeżdżający na Krótkoterminowe praktyki mieszane zobowiązany jest do podpisania umowy finansowej. Umowa szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium. Umowa powinna zostać podpisana nie później niż 14 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia praktyki. 

Podpisanie umowy ma miejsce w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych, które mieści się w Centrum Wsparcia Dydaktyki przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. Termin podpisania umowy należy uzgodnić wcześniej z DOSZ (mailowo: erasmus.outgoing@uj.edu.pl). 

W wyjątkowych przypadkach (np. nieobecność w Polsce, dłuższy pobyt poza Krakowem) istnieje możliwość korespondencyjnego podpisania umowy. W tym przypadku umowa udostępniona jest internetowo doktorantowi celem podpisania jej i wysłania tradycyjną pocztą lub kurierem do biura DOSZ. 

Doktorant ma możliwość przedłużenia swojego pobytu na Krótkoterminowych praktykach mieszanych jeśli uzyska na to zgodę instytucji przyjmującej oraz jeśli nie wyczerpał limitu długości wyjazdów Erasmus+ w ramach realizowanego cyklu kształcenia (kapitał mobilności). Przedłużony okres finansowania wynosi maksymalnie do 14 dni od momentu rozpoczęcia Krótkoterminowych praktyk mieszanych. 

W celu przedłużenia praktyk należy przygotować dokument Learning Agreement for Traineeships (short-term blended traineeships) - część During the Mobility. W dokumencie należy wpisać datę rozpoczęcia mobilności oraz planowaną datę zakończenia mobilności (już po wydłużeniu pobytu). Dokument musi zostać podpisany i opieczętowany przez instytucję przyjmującą, a następnie wysłany w formie skanu lub dobrej jakości zdjęcia na adres mailowy DOSZ: erasmus.outgoing@uj.edu.pl. Dokument musi zostać przesłany w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed datą zakończenia mobilności. 

WAŻNE: W przypadku, gdy posiadane ubezpieczenia (EKUZ oraz KL, NNW i OC) , nie obejmują wydłużonego okresu pobytu za granicą, doktorant zobowiązany jest do przedłużenia ważności karty EKUZ oraz dodatkowych ubezpieczeń (KL, NNW i OC). Dowody posiadania tych ubezpieczeń należy dosłać mailowo do DOSZ wraz z dokumentem Learning Agreement for Traineeships (short-term blended traineeships) – część During the Mobility. 

Po otrzymaniu dokumentu/ów, sporządzany jest aneks do umowy dla doktoranta, który określa zasady wydłużonego okresu finansowania. Aneks udostępniany jest doktorantowi internetowo za pośrednictwem dysku. Aneks należy wydrukować w dwóch egzemplarzach i podpisać je osobiście, wpisując datę otrzymania aneksu od DOSZ-u. Następnie dwa egzemplarze dokumentu należy wysłać tradycyjną pocztą lub przesyłką kurierską na adres: 

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ul. Ingardena 6

30-060 Kraków

Poland

 

Doktorant otrzyma potwierdzenie drogą mailową, kiedy aneksy dotrą do Biura DOSZ.

Do 14 dni po powrocie z Krótkoterminowych praktyk mieszanych, doktorant zobowiązany jest do rozliczenia swojego wyjazdu w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych. W tym terminie należy dostarczyć drogą mailową w formie skanów (na adres: erasmus.outgoing@uj.edu.pl) lub osobiście do DOSZ poniższe dokumenty: 

1. Learning Agreement for Traineeships (short-term blended traineeships) - część After the Mobility. Dokument musi zostać podpisany i opieczętowany przez instytucję przyjmującą. WAŻNE: Na dokumencie należy wpisać te same daty realizacji Krótkoterminowych praktyk mieszanych, które zostały zadeklarowane w części LAT  część Before the Mobility, złożonej przed wyjazdem, lub części LAT During the Mobility (w przypadku osób, które przedłużyły swoją mobilność i podpisały aneks do umowy).

2. Deklarację dot. zrealizowanej podróży wypełnioną i podpisaną oraz dokumenty potwierdzające odbycie podróży np. bilety, rachunki (dot. podróży niskoemisyjnej  tj. pociągiem/autokarem). Prosimy o zapoznanie się z zasadami dofinansowania kosztów podróży (w tym "green travel").

3. Ponadto obowiązkowe jest wypełnienie Raportu Uczestnika (Participant Survey), do którego doktorant otrzyma link drogą mailową po zakończonych Krótkoterminowych praktykach mieszanych.