Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyjeżdżający studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+ Kraje Partnerskie (KA171) wyjazdy

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych ogłasza konkurs na wyjazdy dla doktorantów w ramach Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z Państwami Trzecimi Niestowarzyszonymi z Programem (Kraje Partnerskie) zwany dalej KA171. W ramach wyjazdu doktorant ma możliwość uczestniczenia w kursach oferowanych przez uczelnię przyjmującą, jak i realizowania własnych planów badawczych i naukowych.

Realizacja wyjazdu jest przewidziana na semestr letni roku akademickiego 2024/2025. W konkursie można ubiegać się o wyjazd do uczelni partnerskich w Gruzji, Jordanii i Maroku. Wymiana musi zostać zakończona przed 31.07.2025. 

LISTA DOSTĘPNYCH WYJAZDÓW

Termin składania dokumentów upływa 22 kwietnia 2024. Komplet wszystkich dokumentów należy przesłać mailowo na skrzynkę Działu Obsługi Studentów Zagranicznych: erasmus@uj.edu.pl, wpisując w tytule maila: KA171-REKRUTACJA.

W konkursie można się ubiegać wyłącznie o jedno stypendium. Należy wskazać w liście motywacyjnym uczelnię do której się aplikuje.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 9 maja 2024.

Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani mailowo o wynikach konkursu. Szczegółowych informacji w sprawie konkursu można uzyskać pod adresem mailowym: erasmus@uj.edu.pl.

Aby ubiegać się o stypendium doktorant musi złożyć w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych następujące dokumenty:

 • kopie dyplomu/dyplomów z wynikiem co najmniej ’dobry’ oraz suplementy dyplomu/dyplomów studiów magisterskich
 • zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowe (publikacja artykułów, wystąpienia na konferencjach etc.)
 • dyplom/ certyfikat/ zaświadczenie o znajomości języka/języków obcych na poziomie co najmniej B2
 • opinia promotora lub innego pracownika naukowego (w języku polskim)
 • list motywacyjny w języku angielskim zawierający uzasadnienie wyjazdu w kontekście prowadzonych badań naukowych/ tematu przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

Wszyscy kandydaci muszą uzupełnić formularz aplikacyjny online

WAŻNE: Student/doktorant zakwalifikowany do wyjazdu w ramach projektu KA171, musi posiadać co najmniej 5 miesięcy w ramach kapitału mobilności Erasmus+. Kapitał mobilności rozumiany jest jako określony łączny limit długości wyjazdów w ramach Programu Erasmus+. Łączny kapitał mobilności wynosi: 12 miesięcy - 360 dni (studenci I i II stopnia studiów oraz doktoranci), 24 miesiące - 720 dni (studenci studiów jednolitych).

Studenci/doktoranci, których dostępny kapitał mobilności nie będzie wynosił min. 5 miesięcy, nie będą mogli zrealizować mobilności Erasmus+ KA171.

Aktualne kryteria kwalifikacji dostępne są tutaj.

W ramach Programu Erasmus+ KA171 możliwe są jednosemestralne wyjazdy studentów. Co do zasady, nie można przedłużyć stypendium.

Pobyt w uczelni partnerskiej musi trwać co najmniej 90 dni. Jeżeli wyjazd trwa krócej, to uczestnik jest zobowiązany do zwrotu wypłaconego stypendium.

REJRSTRACJA W UCZELNI PRZYJMUJĄCEJ

 

Po zakończonej rekrutacji, DOSZ wysyła nominacje studentów do uczelni przyjmujących, w których realizowane będą wymiany. Następnie uczelnie przyjmujące kontaktują się bezpośrednio ze studentami z dalszymi instrukcjami dot. procedury aplikacyjnej (na ok. 2-5 miesięcy przed rozpoczęciem mobilności). Student zobowiązany jest do dopełnienia procedury aplikacyjnej samodzielnie. Jeśli nie dopełni wszystkich formalności w wyznaczonym przez uczelnię terminie, uczelnia ma prawo odmówić przyjęcia studenta. 


Prosimy o samodzielne zapoznanie się z procedurą uzyskania wizy i legalizacji pobytu w kraju uczelni przyjmującej. Prosimy o kontaotowanie się bezpośrednio z uczelnią przyjmującą celem uzyskania wszystkich niezbędnych informacji dot. uzyskania wizy i legalizacji pobytu.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Przed podpisaniem umowy finansowej student zobowiązany jest do przygotowania trzech wymaganych dokumentów. Należy je dostarczyć drogą mailową przed podpisaniem umowy (na adres: erasmus@uj.edu.pl) lub dostarczyć osobiście w dniu podpisania umowy. Złożenie dokumentów jest bezwzględnie wymagane do realizacji mobilności w uczelni przyjmującej i wypłaty I raty stypendium. Poniżej znajduje się lista wymaganych dokumentów. 

 • Learning Agreement for Studies (część Before the Mobility). Dokument musi być podpisany przez studenta i koordynatorów Programu Erasmus+ z obu uczelni. W przypadku różnic programowych wymagany jest również aneks do LAS. W przypadku zmian w dokumencie, student zoobowiązany jest do dostarczenia drogą mailową Learning Agreement for Studies (część During the Mobility), w którym zadeklarowane zostaną zmiany w programie zajęć. 
 • Formularz danych bankowych. Dokument musi być wypełniony komputerowo, wydrukowany i podpisany odręcznie. Należy podać tylko jeden numer rachunku bankowego i potwierdzić, że jest prowadzony w walucie EURO. 
 • Oświadczeniew którym student deklaruje:
  • Posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia (KL) i następstw nieszczęścliwych wypadków (NNW), które ważne jest w kraju, w którym realizowana będzie wymiana przez cały okres trwania mobilności oraz podróży do kraju wymiany i podróży powrotnej. 
  • Rejestrację w portalu Odyseusz (dot. tylko obywateli Polski). 
  • Zapoznanie się i przestrzeganie Karty Studenta Erasmusa+
  • Dotychczaosy udział w wymianach realizowanych w ramach Programu Erasmus+ (tzw. kapitał mobilności)
  • Wykonanie testu językowego na platformie EU ACADEMY z języka w którym realizowana będzie wymiana. Należy zapoznać się z instrukcjami do logowania i wykonania testu.  

 

PODPISANIE UMOWY FINANSOWEJ

 

Przed rozpoczęciem mobilności student zobowiązany jest do podpisania umowy finansowej w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych. Umowa określa czas trwania mobilności (termin realizacji wyjazdu) i wysokość stypendium. Informacje o terminie podpisywania umów przekazywane są mailowo na około 2 miesiące przed rozpoczęciem mobilności. Na podpisuwanie umowy należy wziąć ze sobą legitymację studencką. 

 

W uzasadnionych przypadkach (np. nieobecność w Polsce) istnieje możliwość korespondencyjnego podpisania umowy. Umowa udostępniana jest studentowi przez internet, celem wydrukowania w dwóch egzemplarzach, podpisania i odesłania pocztą tradycyjną do Biura DOSZ. 

 

Student realizujący mobilności w ramach projektu KA171 otrzymuje stypendium finansowe (odpowiadające długości pobytu na wymianie) oraz dofinansowanie kosztów podróży. Stawka stypendialna oraz kwota dofinansowania kosztów podróży określone są w umowie finansowej podpisywanej przez rozpoczęciem mobilności i zgodne są z zasadami realizowanej edycji Programu Erasmus+ w danym roku akademickim.

Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach; 

 • Pierwsza rata stanowi 70% całej kwoty stypendialnej oraz dofinansowanie kosztów podróży. Pierwsza rata wypłacana jest przed rozpoczęciem mobilności, po dopełnieniu wszystkich wymaganych formalności i podpisaniu umowy finansowej.
 • Druga rata stanowi 30 % całej kwoty stypendialnej i wypłacana jest po zakończeniu mobilności i rozliczeniu wyjazdu.

Uczelnia nie przyznaje dodatkowych środków na pokrycie ubezpieczenia, wizy lub legalizacji

Po zakończeniu wyjazdu uczestnicy są zobowiązani do rozliczenia mobilności w DOSZ oraz swojej jednostce studiów w UJ. Rozliczenie wyjazdu jest obowiązkowe i stanowi warunek wypłaty II raty stypendium.

Aby rozliczyć wyjazd, należy dostarczyć do DOSZ drogą mailową (erasmus@uj.edu.pl) następujące dokumenty:

 • Learning Agreement for Studies (część After the Mobility). Dokument musi być podpisany przez Koordynatorów Programu Erasmus+ z obu uczelni. 
 • Confirmation of stay (dokument musi zawierać rzeczywiste daty realizacji mobilności, które określone zostały w umowie finansowej podpisanej przed wyjazdem). Jeśli pobyt jest krótszy o więcej niż 5 dni, to druga rata jest pomniejszana o brakujące dni.
 • Transcript of records.

Po powrocie z wyjazdu, wszyscy uczestnicy otrzymają automatyczne wezwanie do wypełnienia raportu uczestnika online (Participant Survey). Raport zostanie przesłany na adres mailowy studenta.

Uczestnicy Programu powinni rozliczyć wyjazd w terminie 14 dni od ostatniego dnia mobilności.