Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyjeżdżający studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+ Kraje Partnerskie (KA171) wyjazdy

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych ogłasza konkurs na wyjazdy studentów w ramach Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z Państwami Trzecimi Niestowarzyszonymi z Programem (Kraje Partnerskie) zwany dalej KA171. Realizacja wyjazdu jest przewidziana na semestr zimowy lub semestr letni roku akademickiego 2024/2025.

W konkursie można ubiegać się o wyjazd do uczelni partnerskich w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Gruzji, Jordanii, Maroku i Wietnamie. Wymiana musi zostać zakończona przed 31.07.2025.

LISTA DOSTĘPNYCH WYJAZDÓW

Termin składania dokumentów upływa 1 grudnia 2023. Komplet wszystkich dokumentów należy przesłać mailowo na skrzynkę Działu Obsługi Studentów Zagranicznych: erasmus@uj.edu.pl, wpisując w tytule maila: KA171-REKRUTACJA.

W konkursie można się ubiegać wyłącznie o jedno stypendium. Należy wskazać w liście motywacyjnym uczelnię do której się aplikuje.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca roku kalendarzowego 2023.

Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani mailowo o wynikach konkursu. Szczegółowych informacji w sprawie konkursu można uzyskać pod adresem mailowym: erasmus@uj.edu.pl.

Aby ubiegać się o stypendium należy złożyć w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych następujące dokumenty:

STUDENCI:

 • zaświadczenie o średniej (ważonej) ocen ze wszystkich lat studiów wystawione przez sekretariat Wydziału/Instytutu
 • dyplom/ certyfikat/ zaświadczenie o znajomości języka/języków obcych na poziomie co najmniej B2
 • list motywacyjny w języku angielskim zawierający uzasadnienie wyjazdu oraz motywację kandydata
 • zaświadczenia potwierdzające działalność naukową (wystąpienia na konferencjach, publikacja artykułów naukowych, działalność w kole naukowym) – kryterium dodatkowe

DOKTORANCI:

 • kopie dyplomu/ dyplomów z wynikiem co najmniej ’dobry’ oraz suplementy dyplomu/ dyplomów studiów magisterskich
 • zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowe (publikacja artykułów, wystąpienia na konferencjach etc.)
 • dyplom/ certyfikat/ zaświadczenie o znajomości języka/języków obcych na poziomie co najmniej B2
 • opinia promotora lub innego pracownika naukowego (w języku polskim)
 • list motywacyjny w języku angielskim zawierający uzasadnienie wyjazdu w kontekście prowadzonych badań naukowych/ tematu przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

Wszyscy kandydaci muszą uzupełnić formularz aplikacyjny online. 

WAŻNE: Student zakwalifikowany do wyjazdu w ramach projektu KA171, musi posiadać co najmniej 5 miesięcy w ramach kapitału mobilności Erasmus+. Kapitał mobilności rozumiany jest jako określony łączny limit długości wyjazdów w ramach Programu Erasmus+. Łączny kapitał mobilności wynosi: 12 miesięcy - 360 dni (studenci I i II stopnia studiów oraz doktoranci), 24 miesiące - 720 dni (studenci studiów jednolitych).

Studenci, których dostępny kapitał mobilności nie będzie wynosił min. 5 miesięcy, nie będą mogli zrealizować mobilności Erasmus+ KA171.

Aktualne kryteria kwalifikacji dostępne są tutaj.

W ramach Programu Erasmus+ KA171 możliwe są jednosemestralne wyjazdy studentów. Co do zasady, nie można przedłużyć stypendium.

Pobyt w uczelni partnerskiej musi trwać co najmniej 90 dni. Jeżeli wyjazd trwa krócej, to uczestnik jest zobowiązany do zwrotu wypłaconego stypendium.

Aby wyjechać na stypendium należy spełnić następujące warunki:

 • podpisać umowę finansową (grant agreement) w DOSZ, termin podpisywania umów zostanie wyznaczony przez koordynatora z DOSZ. Grant agreement jest podpisywany w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje zakwalifikowany uczestnik.
 • dostarczyć wypełniony formularz danych bankowych (rachunek bankowy musi być w euro).
 • dostarczyć kopię ubezpieczenia zdrowotnego (ubezpieczenie musi być ważne w kraju uczelni partnerskiej oraz musi obejmować cały okres mobilności).
 • dostarczyć wypełniony oraz podpisany Learning Agreement for Studies (część Before the mobility). LAS musi być podpisany przez uczestnika, koordynatora UJ (wydziałowego/ instytutowego) oraz koordynatora z uczelni partnerskiej.

Wypłata stypendium jest uzależniona od spełnienia wszystkich powyższych warunków. Prosimy mieć na uwadze, iż stypendium nie jest wypłacane automatycznie. W związku z powyższym, nominowani studenci oraz doktoranci powinni terminowo dopełniać wszelkie formalności.

Stypendium jest wypłacane w dwóch ratach (70% oraz 30%). Raty są obliczane z całej kwoty stypendium tj. suma miesięcznych kwot + dofinasowanie kosztów podróży.

Pierwsza rata wypłacana jest przed wyjazdem, o ile uczestnik dopełnił wymienione powyżej formalności na czas.

Druga rata jest wypłacana po powrocie ze stypendium, po pomyślnym rozliczeniu wyjazdu.

Wysokość stypendium jest obliczana na podstawie długości pobytu (oficjalne daty semestru w uczelni partnerskiej) zgodnie z kalkulatorem Mobility Tool+. Po powrocie z wyjazdu, uczestnik musi dostarczyć do DOSZ confirmation of stay. Jeśli pobyt jest krótszy o więcej niż 5 dni, to druga rata jest pomniejszana o brakujące dni.

Uczelnia nie przyznaje dodatkowych środków na pokrycie ubezpieczenia, wizy lub legalizacji

Po zakończeniu wyjazdu uczestnicy są zobowiązani do rozliczenia w DOSZ oraz jednostce macierzystej.

Rozliczenie wyjazdu jest obowiązkowe i stanowi warunek wypłaty ostatniej części stypendium.

Aby rozliczyć wyjazd, należy dostarczyć do DOSZ następujące dokumenty:

 • Learning Agreement for Studies (wszystkie części muszą być uzupełnione oraz podpisane przez uczestnika oraz obydwu koordynatorów).
 • Confirmation of stay (dokument musi zawierać rzeczywiste daty realizacji mobilności).
 • Transcript of records (o ile uczelnia partnerska go wystawiła).

Wyżej wspomniane dokumenty muszą być dostarczone w wersji oryginalnej.

W przypadku realizacji projektu badawczego (np. doktoranci), należy dostarczyć również pisemny certyfikat potwierdzający pomyślne ukończenie projektu/badań.

Po powrocie z wyjazdu, wszyscy uczestnicy otrzymają automatyczne wezwanie do wypełnienia raportu uczestnika online. Raport zostanie przesłany automatycznie na adres mailowy studenta/doktoranta. Po wypełnieniu ankiety, uczestnik powinien otrzymać automatyczne potwierdzenie na adres mailowy.

Uczestnicy Programu powinni rozliczyć wyjazd w terminie 14 dni od ostatniego dnia mobilności. Na wniosek uczestnika termin rozliczenia może zostać wydłużony.

Przewodnik do uzupełniania Learning Agreement for Studies

Wzór Learning Agreement for Studies

Formularz danych bankowych

Confirmation of stay