Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyjeżdżający studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+ Informacje podstawowe

Zapraszamy do dołączenia do naszej FB grupy - Erasmus+ UJ wyjazdy/outgoing. Dzięki temu będziesz mógł skontaktować się z osobami, które były, są lub będą na stypendium programu Erasmus+.

______________________________________________________________________________________

W dniu 16.01.2023 r. rusza nabór na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ Studia w roku akademickim 2023/2024 (wyjazdy w semestrze zimowym, letnim lub całoroczne). Szczegóły w zakładce "Rekrutacja".

Aktualna oferta uczelni przeznaczona dla Ciebie znajduje się w systemie USOSweb w zakładce wymiana studencka. Listę wszystkich uczelni współpracujących z poszczególnymi wydziałami/instytutami znajduje się [tutaj] oraz na stronie DWM (zobacz również po lewej stronie).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+ Kraje członkowskie UE i państwa trzecie stowarzyszone z Programem

UWAGA: Szwajcaria została wyłączona z programu Erasmus+. Można aplikować na wyjazd do Szwajcarii lecz wyjazdy te nie będą finansowane z budżetu programu Erasmus+ lecz przez rząd szwajcarski (Program SEMP). Stawki stypendialne zostaną podane przez stroną szwajcarską w terminie późniejszym.

Rekrutacja na program Erasmus+ wyjazdy na studia odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka i złożyć wniosek.

 

Brak możliwości ubiegania się o wyjazd w ramach innej jednostki.

 

Harmonogram I rekrutacji na program Erasmus+ Studia 2023/2024:

 

16.01. - 05.02.2023 – składanie wniosków przez USOSweb,
 

06.02. - 19.02.2023 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb,

 

20.02. - 26.02.2023 – procedura odwoławcza,

 

27.02. - 05.03.2023  rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

 

 

Lista instytutowych/wydziałowych koordynatorów programu Erasmus+ znajduje się [tutaj]

Listę uczelni zagranicznych, do których możesz wyjechać znajdziesz w systemie USOSweb (zakładka Wymiana studencka). 

Kryteria kwalifikacyjne: Lista kryteriów kwalifikacyjnych dla wszystkich jednostek biorących udział w programie Erasmus+ Studia dostępna jest [tutaj]

 

Wspólne Kryteria Kwalifikacyjne obowiązują dla następujących jednostek:

 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 • Wydział Biologii

 • Wydział Chemii

 • Wydział Farmaceutyczny

 • Wydział Filologiczny

 • Wydział Filozoficzny

 • Wydział Matematyki i Informatyki

 • Wydział Nauk o Zdrowiu

 • Wydział Polonistyki

 • Wydział Prawa i Administracji

 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 • Międzywydziałowe Studia Humanistyczne

 • Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Odrębne Kryteria Kwalifikacyjne obowiązują dla następujących jednostek:

 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 • Wydział Geografii i Geologii

 • Wydział Historyczny

 • Wydział Lekarski

 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 

Można wyjechać na jeden semestr (zimowy lub letni) lub na cały rok akademicki (w zależności od warunków współpracy). 

1 semestr = 5 miesięcy

1 rok akademicki = 10 miesięcy

 

PRZEDŁUŻENIE

Przedłużenie mobilności na kolejny semestr

Chęć przedłużenia mobilności należy zgłosić do DOSZ najpóźniej w przeciągu 4 miesięcy od momentu rozpoczęcia stypendium, przesyłając dokument "Zgoda na przedłużenie" podpisany przez koordynatora uczelni zagranicznej oraz wydziałowego/instytutowego koordynatora UJ. Przedłużenie o kolejny semestr jest możliwe w ramach jednego roku akademickiego, tj. z semestru zimowego na semetr letni (łącznie na cały rok akademicki). 

Przedłużenie w związku z dłuższym pobytem

Jeśli okres planowanej mobilności będzie dłuższy niż okres finansowania wskazany w umowie finansowej, należy ten fakt zgłosić do DOSZ nie później niż 30 dni przed upływem okresu finansowania. Po otrzymaniu informacji DOSZ przygotuje aneks do umowy finansowej, który musi zostać podpisany przez studenta oraz uczelnię. 

Student może obliczyć czas trwania mobilności za pomocą kalkulatora długości pobytu. W pliku należy wskazać datę rozpoczęcia oraz zakończenia mobilności, a kalkulator obliczy właściwy okres trwania mobilności. 

SKRÓCENIE DŁUGOŚCI POBYTU

Istnieje możliwość skrócenia całorocznego stypendium tylko na wyjazd na jeden semestr. W tym celu musisz złożyć do nas pisemną rezygnację z jednego semestru.

REZYGNACJA

W celu dokonania rezygnacji z przyznanego stypendium należy złożyć osobiście lub przesłać skan oświadczenia o rezygnacji do DOSZ. Prosimy o przesyłanie jak najszybciej informacji o rezygnacji, aby inni studenci mieli jeszcze szansę na wyjazd. Prosimy o nieblokowanie miejsc!

 

Przed wyjazdem na stypendium Erasmus+ koniecznie sprawdź czy dopełniłeś poniższych formalności. 

 • Learning Agreement for Studies część Before the Mobility (podpisany przez koordynatora UJ i zagranicznego). W przypadku różnic programowych zobowiązany jesteś do wypełnienia Aneksu do LAS
 • Podpisanie umowy finansowej w DOSZ
 • Dostarczenie Formularza Danych Bankowych
 • Dostarczenie kserokopii karty EKUZ
 • Dostarczenie kserokopii dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (ubezpieczenie kosztów leczenia) 
 • Rejestracja w systemie Odyseusz
 • wpis na kolejny rok akademicki 2022/2023
 • wypełnienie testu językowego OLS  

Wypłata stypendium jest zlecana w momencie, gdy student zgłosi w DOSZ dopełnienie formalności. Stypendium wpłynie na konto w terminie do dwóch tygodni od momentu zgłoszenia.

Życzymy powodzenia na stypendium Erasmus+!

Stypendystów rozliczających się z programu Erasmus+ wyjazdy na studia obowiązuje elastyczność długości pobytu - 5 dni. Oznacza to, że pobyty stypendialne krótsze o 5 dni niż określa to umowa finansowa, zachowują przyznane stypendium w całości. Studenci, których pobyt był krótszy niż 5 dni, zachowują stypendium w całości. Studenci, których wyjazd jest dłuższy od czasu uzgodnionego w umowie mogą ubiegać się o zwiększenie stypendium, zgłaszając do DOSZ taką chęć mailowo na co najmniej miesiąc przed planownaym zgodnie z umową zakończeniem pobytu w ramach programu Erasmus+.
Każdy stypendysta programu Erasmus+ rozlicza się niezależnie w 2 miejscach: 

 • w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych (DOSZ) oraz
 • w swoim wydziale/instytucie;
 • Informacja na temat procedury zaliczania okresu studiów zrealizowanego za granicą dostępna jest u koordynatora instytutowego/wydziałowego. Dane kontaktowe znajdują się tutaj;
 • Wymagane są KOPIE następujących dokumentów (oryginały można zatrzymać dla siebie!). W biurze nie świadczymy usługi ksero - należy przynieść gotowe kopie dokumentów:
 1. Learning Agreement for Studies: wymagane części: "Before the Mobility", "During the Moblility" - jeśli były zmiany oraz  "After the Mobility" (LAS) - dokument/y muszą być kompletnie podpisane! Wymagane są następujące podpisy: studenta + polskiego koordynatora instytutowego/wydziałowego + zagranicznego koordynatora; Dokumenty z brakiem któregokolwiek podpisu NIE będą przyjmowane!
 2. Transcript of records - dokument ten wystawia uczelnia zagraniczna po zdaniu wszystkich przedmiotów. Transcript of records = Tabela C w After the Mobility.* W przypadku realizowania Projektu badawczego (Research Project) zamiast Transcript of records dostarczany jest Certificate - potwierdzenie odbycia Projektu badawczego;
 3. Confirmation of stay - dokument musi zawierać daty przyjazdu i wyjazdu z uczelni zagranicznej. Akceptowane są również inne zamienniki pod warunkiem, że widnieją na nim daty przyjazdu i wyjazdu (dd/mm/rrrr);
 4. Wypełnienie Participant Survey - wezwanie do wypełnienia wysyłane jest automatycznie z Beneficiary Module na adres e-mailowy. Uwaga: Ankietę należy tylko wypełnić i wysłać, NIE drukować. Po wysłaniu ankiety na swojego maila każdy powinien otrzymać potwierdzenie wypełnienia ankiety.
 5. Wypełnienie testu językowego OLS po powrocie ze stypendium. 

Rozliczyć należy się do 30 dni po zakończeniu pobytu w uczelni partnerskiej. Dokumenty te można dostarczyć osobiście, mailowo lub przesłać pocztą tradycyjną. Należy dostarczyć KOMPLET dokumentów;
Jeśli uczelnia partnerska wydaje z opóźnieniem Transcript of records przedłużamy rozliczonie do miesiąca;

 

WAŻNE:


W przypadku wyjazdu na jeden semestr:

 • stypendium wypłacane jest w 2 ratach;
 • I rata wypłacana jest przed wyjazdem i jej wysokość odpowiada 120 dniom pobytu na uczelni zagranicznej;
 • II rata wypłacana jest po rozliczeniu się ze stypendium czyli dostarczeniu kompletu dokumentów i wypełnieniu testu i ankiety on-line. Dodatkowo należy potwierdzić na dokumencie Confirmation of stay, że długość pobytu na uczelni zagranicznej wynosiła nie mniej niż 150 dni.
 • W przypadku krótszego pobytu stypendium II rata zostanie pomniejszona lub nie będzie wypłacana; w przypadku pobytu krótszego niż 120 dni stypendysta wyzwany będzie do częściowego zwrotu stypendium.
 • stypendium wyliczane jest co do dnia długości pobytu za pomocą Mobility Tool+ lecz orientacyjnie można sprawdzić za pośrednictwem kalkulatora długości pobytu.

Jeśli ktoś przedłuża stypendium o kolejny letni semestr rozlicza się rocznie
 

W przypadku wyjazdu na cały rok akademicki:

 • stypendium wypłacane jest w 3 ratach;
 • I rata wypłacana jest przed wyjazdem i jej wysokość odpowiada 150 dniom pobytu na uczelni zagranicznej;
 • II rata wypłacana jest przed rozpoczęciem się semestru letniego i jej wysokość odpowiada 120 dniom pobytu na uczelni zagranicznej
 • III rata wypłacana jest po rozliczeniu się ze stypendium czyli dostarczeniu kompletu dokumentów i wypełnieniu testu i ankiety on-line. Dodatkowo należy potwierdzić na dokumencie Confirmation of stay, że długość pobytu na uczelni zagranicznej wynosiła nie mniej niż 300 dni.
 • W przypadku krótszego pobytu stypendium III rata zostanie pomniejszona lub nie będzie wypłacana; w przypadku pobytu krótszego niż 270 dni stypendysta wyzwany będzie do częściowego zwrotu stypendium.
 • Stypendium wyliczane jest co do dnia długości pobytu za pomocą Mobility Tool+ lecz orientacyjnie można sprawdzić za pośrednictwem kalkulatora długości pobytu.

EU Academy OLS

https://academy.europa.eu  

EU Academy How to create an EU Login
EU Academy OLS 

 

Studenci mogą otrzymać dofinansowanie UE jako wkład w ich koszty podróży i utrzymania ponoszone w czasie studiów za granicą. Kwoty te są określane przez Narodowe Agencje.
Dofinansowanie UE przyznane studentom będzie zależało od kierunku ich mobilności zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • Grupa 1 - mobilność do krajów o zbliżonych kosztach utrzymania: studenci otrzymają dofinansowanie UE w przedziale kwot wyższych;
 • Grupa 2 - mobilność do krajów o wyższych kosztach utrzymania: studenci otrzymają dofinansowanie UE w przedziale kwot średnich;
 • Grupa 3 - mobilność do krajów o niższych kosztach utrzymania: studenci otrzymają dofinansowanie UE w przedziale kwot niższych.

Stypendium na jeden semestr zostało uśrednione na długość 5 miesięcy a na rok akademicki wynosi 10 miesięcy.

Wyjazdy na studia (SMS) w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1 -  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

550

Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

550

Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Serbia, Turcja, Węgry,

450

 

Wyjazdy na studia (SMS) w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1 -  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

520

Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

520

Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Serbia, Turcja, Węgry,

450

 

Studenci i doktoranci, którzy będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 € na każdy miesiąc pobytu.
Definicja „osób z mniejszymi szansami” obejmuje: osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby, które otrzymały pozytywną decyzję uczelni o przyznaniu stypendium socjalnego w semestrze wyjazdu na program Erasmus+.