Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przyjeżdżający studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogólne informacje

Studenci zainteresowani przyjazdem na Uniwersytet Jagielloński w ramach Programu Erasmus+ powinni upewnić się, że między naszymi uczelniami istnieje współpraca (institutional agreement) w ramach Programu. Zachęcamy zainteresowanych kandydatów do kontaktu z koordynatorem Programu Erasmus+ w uczelni macierzystej aby sprawdzić czy między naszymi uczelniami istnieje partnerstwo.

Rekrutacja na Erasmus+ studia jest prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej. Nominowani studenci powinni stworzyć konto, wypełnić aplikację oraz załączyć wszystkie wymagane dokumenty.

Adres platformy: https://mymobility.uj.edu.pl/

Właściwie wypełniona aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

  • certyfikat językowy (zobacz zakładkę Wymagania językowe)
  • formularz aplikacyjny (do pobrania z platformy), podpisany przez kandydata oraz przez koordynatora z uczelni macierzystej

Wyniki rekrutacji są ogłaszane online w lipcu (w przypadku ubiegania się o studia w semestrze zimowym lub w całym roku akademickim) lub też w styczniu (w przypadku wyboru semestru letniego).

Studenci, którzy potrzebują oficjalny list akceptacyjny (np. aby ubiegać się o wizę) powinni skontaktować się w tej sprawie mailowo: erasmus.incoming@uj.edu.pl. Oficjalny list akceptacyjny można otrzymać tylko gdy aplikacja kandydata została zaakceptowana na platformie.

Instrukcja, jak krok po kroku złożyć aplikację jest dostępna tutaj.

Aplikacje należy wypełnić przed upłynięciem następujących terminów:

31 maj – studenci przyjeżdżający na semestr zimowy oraz cały rok akademicki

30 listopad – studenci przyjeżdżający na semestr letni

Studenci medycyny muszą złożyć aplikacje w nieprzekraczalnym terminie 31 maja, bez względu na to czy przyjeżdżają na semestr zimowy czy letni.

WIZA

Obywatele krajów UE mogą przekroczyć polską granicę na podstawie ważnego dokumentu podróży (paszport/ dokument tożsamości).

Obywatele krajów spoza UE muszą posiadać ważną wizę aby przekroczyć granice Polski. Aby uzyskać szczegółowe informacje nt. wymogów wizowych należy skontaktować się z polską placówką dyplomatyczną zlokalizowaną w kraju zamieszkania. Lista wszystkich zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

UBEZPIECZENIE

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia przyjeżdżającym studentom ubezpieczenia.

Zagraniczni studenci oraz doktoranci mają obowiązek zakupienia odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej przed przyjazdem do Polski.

Zalecamy obywatelom krajów UE posiadanie ważnej karty EHIC.

Obywatele krajów spoza UE powinni zakupić odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne przed przyjazdem do Polski. Więcej informacji nt. wymaganego ubezpieczenia można znaleźć na stronie internetowej polskiej placówki dyplomatycznej (ambasady/ konsulatu) zlokalizowanej w kraju zamieszkania studenta.

Po przyjeździe do Polski, obywatele krajów spoza UE mogą zakupić dodatkowy pakiet ubezpieczenia bezpośrednio u ubezpieczyciela (np. w Narodowym Funduszu Zdrowia, ul. Batorego 24, Kraków). Miesięczny koszt ubezpieczenia zdrowotnego wynosi około 50 zł.

Learning Agreement for Studies musi zostać zaaprobowany przez wszystkie trzy strony (student, koordynator z uczelni macierzystej, wydziałowy/instytutowy koordynator UJ) przed rozpoczęciem mobilności.

Aby uzgodnić LAS studenci powinni wybierać przedmioty z listy kursów dostępnej w zakładce ‘oferta kursów’. Wybór przedmiotów z innej jednostki (wydziału/ instytutu) powinien zostać skonsultowany z oboma koordynatorami (koordynatorem uczelni macierzystej oraz koordynatorem jednostki oferującej wybrany przedmiot).

Zalecamy dokładnie sprawdzić wszystkie przedmioty w USOSweb. W przypadku wątpliwości dotyczących liczby punktów ECTS lub poziomu przedmiotu, zachęcamy bezpośrednio kontaktować się z jednostką oferującą wybrany przedmiot.

Po przyjeździe do Krakowa można dokonać zmian w LAS. Zmian należy dokonać w ciągu pierwszych pięciu tygodni mobilności. Studenci powinni skonsultować planowane zmiany koordynatorem z uczelni macierzystej oraz wydziałowym/instytutowym koordynatorem UJ.

Pracownicy Działu Obsługi Studentów Zagranicznych nie są upoważnieni do podpisywania LAS, dlatego prosimy studentów o bezpośredni kontakt z wydziałowym/instytutowym koordynatorem.

Lista wydziałowych/instytutowych koordynatorów Programu Erasmus+ znajduje się tutaj.

Uniwersytet Jagielloński wymaga od przyjeżdzających studentów oraz doktorantów udokumentowanej znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. Studenci oraz doktoranci nie posiadający oficjalnego certyfikatu językowego mogą wypełnić Language Proficiency Form.

Formularz powinien zostać podpisany przez lektora języka angielskiego lub koordynatora Programu Erasmus+ z uczelni macierzystej.

Native speakerzy języka angielskiego nie muszą dokumentować znajomości tego języka.

Instytut Filologii Angielskiej

Studenci anglistyki powinni posiadać udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 (ekwiwalent certyfikatu CAE) aby móc studiować w Instytucie Filologii UJ.

Instytut Filologii Germańskiej

Studenci germanistyki powinni posiadać udokumentowaną znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej C1 (poziom Deutsches Sprachdiplom II (DSD II)) aby móc studiować w Instytucie Filologii Germańskiej UJ.

Wydział Lekarski (Collegium Medicum)

Studenci medycyny posiadać udokumentowaną znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

Wszyscy przyjeżdzający studenci powinni na początku swojej mobilności zarejestrować się w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych. W czasie rejestracji, studenci powinni mieć przy sobie dokument tożsamości (paszport w przypadku obywateli krajów spoza UE) oraz kopię ubezpieczenia zdrowotnego (np. kartę EHIC).

Aktualny kalendarz akademicki znajduje się tutaj.

Kliknij tutaj aby pobrać aktualny fact sheet Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przed rozpoczęciem każdego semestru, będzie organizowane spotkanie informacyjne Welcome Meeting. Studenci zostaną zaproszenie i poinformowani o spotkaniu poprzez email.