Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyjeżdżający studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+ Informacje podstawowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji do Programu Erasmus+ Studia. Szczegóły znajdują się poniżej, w zakładce "Rekrutacja na wyjazdy w roku akademickim 2024/2025".

Każdy Wydział i Instytut Uniwersytetu Jagiellońskiego podpisuje własne umowy z zagranicznymi uczelniami. Aktualna oferta wyjazdów dostępnych dla Twojej jednostki znajduje się w systemie USOSweb w zakładce DLA STUDENTÓW → Wymiana studencka → oferta wyjazdów.

Lista wszystkich uczelni współpracujących z poszczególnymi wydziałami/instytutami znajduje się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej (po lewej stronie w części zobacz również → LISTA UMÓW KA 131-HED).

Nie ma możliwości wyjazdu w ramach innej jednostki.

Jeśli Twoja jednostka nie ma podpisanej umowy z interesującą Cię uczelnią, zgłoś się do swojego Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego. Być może uda mu się podpisać taką umowę przed najbliższą rekrutacją.

Koordynatorzy Wydziałowi/Instytutowi udzielają szczegółowych odpowiedzi na pytania o:

 • proces rekrutacji
 • sposób zaliczenia programu studiów w ramach mobilności Erasmus+ Studia
 • dokument Learning Agreement for Studies - sporządzenie części Before przed wyjazdem oraz uznanie przedmiotów i punktów ECTS w Tabeli D (w części After) po zakończeniu mobilności

Lista Koordynatorów Wydziałowych/Instytutowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+ Kraje członkowskie UE i państwa trzecie stowarzyszone z Programem

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do Programu Erasmus+ Studia na wyjazdy, które będą realizowane w roku akademickim 2024/2025. I tura rekrutacji rozpocznie się w styczniu 2024 roku, z kolei II tura rekrutacji rozpocznie się w maju 2024 roku. W ramach pierwszej tury rekrutacji można ubiegać się o wyjazd Erasmus+ Studia w dowolnym semestrze roku akademickiego 2024/2025 (semestr zimowy lub semestr letni) lub całym roku akademickim 2024/2025. W ramach drugiej tury rekrutacji można ubiegać się o wyjazd Erasmus+ Studia wyłącznie w semestrze letnim roku akademickiego 2024/2025. 

W rekrutacji dostępne są uniwersytety należące do Programu Erasmus+ we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w Turcji, Norwegii, Macedonii Północnej i Serbii. Studenci i doktoranci poszczególnych jednostek mają również możliwość ubiegania się o wyjazdy do Szwajcarii (objęte finansowaniem SEMP, a nie ERASMUS+) oraz w ramach Coimbra Group Student Exchange Network (CG SEN). Nie ma możliwości ubiegania się o wyjazdy do Wielkiej Brytanii, która nie należy do Programu Erasmus+.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PROGRAMU ERASMUS+ STUDIA 2024/2025

I TURA REKRUTACJI (możliwość ubiegania się o wyjazdy w semestrze zimowym lub semestrze letnim lub całym roku akademickim 2024/2025)

15.01. - 05.02.2024 – składanie wniosków przez USOSweb

06.02. - 19.02.2024 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

20.02. - 26.02.2024 – procedura odwoławcza

27.02. - 07.03.2024  rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

 

 

II TURA REKRUTACJI (możliwość ubiegania się o wyjazdy tylko w semestrze letnim roku akademickiego 2024/2025)

13.05. - 27.05.2024  składanie wniosków przez USOSweb

28.05. - 10.06.2024 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

11.06. - 17.06.2024  procedura odwoławcza

18.06. - 27.06.2024 – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

 

 

SKŁADANIE WNIOSKU REKRUTACYJNEGO 

Rekrutacja do Programu Erasmus+ Studia odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb, a następnie wybrać zakładkę DLA STUDENTÓW -> Wymiana studencka i złożyć wniosek. Student/doktorant po zalogowaniu do USOSweb będzie miał możliwość zobaczenia listy uczelni zagranicznych do których może zrealizować wymianę.

Pola obowiązkowe do uzupełnienia we wniosku w USOSweb (dot. studentów/doktorantów z jednostek UJ, które podlegają pod Wspólne Kryteria Kwalifikacyjne): 

 • Priorytet - Dokąd chcesz jechać? (Wybór maksymalnie trzech uczelni wg. własnej hierarchii priorytetów wyboru)
 • Deklaracja znajomości języka obcego
 • Wymagane dokumenty: życiorys oraz list motywacyjny w języku polskim lub obcym (należy wpisać we wskazanym miejscu, nie ma opcji wgrania pliku)
 • Program studiów z którego ubiegasz się o wyjazd
 • Poprzednie wyjazdy Erasmus

We wniosku USOSweb nie jest wymagane uzupełnienie następujących pól: przedmioty z ocenami, opinie, staże zagraniczne oraz inne doświadczenia (dot. studentów/doktorantów z jednostek UJ, które podlegają pod Wspólne Kryteria Kwalifikacyjne)

Każdy student/doktorant może wskazać we wniosku trzy uczelnie, do których chce zrealizować wymianę (wg. hierarchii priorytetów). Prosimy o samodzielne zapoznanie się z profilem uczelni (na stronach internetowych uniwersytetów), które wybrane zostaną we wniosku rekrutacyjnym.

Szczegółowe informacje nt. Programu Erasmus+ w Instytutach, Wydziałach i Szkołach Doktorskich dostępne są u Koordynatorów Programu Erasmus+ w poszczególnych jednostkach. Lista instytutowych/wydziałowych koordynatorów

 

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Zapraszamy do zapoznania się z Kryteriami Kwalifikacyjnymi dla I TURY REKRUTACJI oraz Kryteriami Kwalifikacyjnymi dla II TURY REKRUTACJI do Programu Erasmus+ Studia 2024/2025.

 

Wspólne Kryteria Kwalifikacyjne obowiązują dla następujących jednostek:

 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 • Wydział Biologii

 • Wydział Chemii

 • Wydział Farmaceutyczny

 • Wydział Filologiczny

 • Wydział Filozoficzny

 • Wydział Geografii i Geologii

 • Wydział Matematyki i Informatyki

 • Wydział Nauk o Zdrowiu

 • Wydział Polonistyki

 • Wydział Prawa i Administracji

 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 • Międzywydziałowe Studia Humanistyczne

 • Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

 

Odrębne Kryteria Kwalifikacyjne obowiązują dla następujących jednostek:

 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 • Wydział Historyczny

 • Wydział Lekarski

 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych​

 

UZYSKANIE DODATKOWYCH PUNKTÓW W REKRUTACJI (dot. studentów/doktorantów z jednostek UJ, które podlegają pod Wspólne Kryteria Kwalifikacyjne)

 

 • Dodatkowa działalność. Każdy student/doktorant UJ biorący udział w rekrutacji do Programu Erasmus+ Studia na wyjazdy w roku akademickim 2024/2025 na podstawie Wspólnych Kryteriów Kwalifikacyjnych ma możliwość otrzymania dodatkowych punktów w procesie rekrutacyjnym za udokumentowanie własnego zaangażowania w pracę podmiotów działalności studentów i doktorantów UJ. Uwzględniane jest wyłącznie jedno potwierdzenie jednej wybranej przez studenta/doktoranta działalności. Potwierdzenie musi zostać wystawione oraz podpisane przez przedstawiciela władz danego podmiotu, a następnie wgrane w formie skanu poprzez formularz. Podmioty działalności studentów i doktorantów UJ to m.in.: Samorząd Studentów UJ (Uczelniana Rada Samorządu Studentów oraz Wydziałowe Rady Samorządu Studentów), Towarzystwo Doktorantów UJ, Rada Kół Naukowych UJ, koła naukowe, stowarzyszenia, kluby, towarzystwa, zrzeszenia, zespoły, chóry i inne organizacje działające w obrębie Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Stypendium rektora UJ. Każdy student, któremu przyznano stypendium rektora w UJ w roku akademickim 2023/2024 otrzyma dodatkowe 15 punktów w procesie rekrutacyjnym. DOSZ nie wymaga dostarczenia decyzji stypendialnej, punkty zostaną przyznane każdemu studentowi, który otrzymał stypendium rektora. 

 

REKRUTACJA W RAMACH COIMBRA GROUP STUDENT EXCHANGE NETWORK (CG SEN)

 

Studenci i doktoranci wybranych jednostek UJ mają możliwość ubiegania się o wyjazd do uniwersytetów w ramach umów multilateralnych CG SEN. Aby przystąpić do rekrutacji w ramach CG SEN, student/doktorant, którego jednostka uprawniona jest do tej rekrutacji wybiera następującą ścieżkę w USOSweb: DLA STUDENTÓW -> Wymiana studencka -> wnioski -> wybór jednostki: „Uniwersytet Jagielloński w Krakowie” -> wybrać „złóż wniosek”.

Studenci otrzymują stypendium ze środków UE jako wkład w koszty podróży i utrzymania za granicą. Kwoty te są określane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i zależą od wybranego kraju mobilności. Stawki stypendialne na wyjazdy realizowane w roku akademickim 2024/2025 oraz 2023/2024 zostały przedstawione poniżej.

Wyjazdy na Program Erasmus + Studia w roku akademickim 2024/2025

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w EUR

Grupa 1 -  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

670

Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

670

Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Serbia, Turcja, Węgry

600

 

 

Wyjazdy na Program Erasmus + Studia w roku akademickim 2023/2024

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w EUR

Grupa 1 -  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

550

Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

550

Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Serbia, Turcja, Węgry

450

CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Umowa finansowa jest przygotowywana na konkretną ilość dni na podstawie zadeklarowanych przez studenta dat rozpoczęcia semestru w uczelni przyjmującej i zakończenia sesji egzaminacyjnej. Umowa określa maksymalne możliwe do pozyskania stypendium przy spełnieniu warunku realizacji ilości dni mobilności określonej w umowie. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana czasu trwania mobilności celem aneksowania umowy i zmiany okresu finansowania. Zmianę należy zgłosić nie później niż na 30 dni przed końcem pierwotnego okresu finansowania. Szczegóły w zakładce Czas trwania mobilności

Uwaga: w Programie Erasmus+ miesiąc uznawany jest jako 30 dni (proszę nie liczyć dni kalendarzowych ręcznie). Czas trwania mobilności jest wyliczany przez system na podstawie dat.

Po zakończeniu mobilności należne stypendium jest wyliczane co do dnia na podstawie dokumentu Confirmation of Stay. Jeśli rzeczywisty czas trwania mobilności okaże się krótszy niż okres finansowania ujęty w umowie, w procesie rozliczenia od maksymalnej wysokości stypendium zostanie odliczona kwota odpowiadająca ilości niewykorzystanych dni. Jeśli kwota należnego stypendium jest niższa od wypłaconej wcześniej kwoty, student otrzyma od DOSZ wezwanie do zwrotu różnicy.

W przypadku wyjazdu na jeden semestr stypendium wypłacane jest w 2 ratach:

 • I rata wypłacana jest przed wyjazdem i stanowi 80% całego stypendium.
 • II rata wypłacana jest po złożeniu kompletu dokumentów celem rozliczenia i stanowi 20% całego stypendium.
  W przypadku gdy Confirmation of Stay wykaże krótszy rzeczywisty czas trwania mobilności niż okres finansowania ujęty w umowie, ta rata zostanie pomniejszona o ekwiwalent brakujących dni. Jeśli kwota należnego stypendium jest niższa od wypłaconej wcześniej kwoty, student otrzyma od DOSZ wezwanie do zwrotu różnicy.

W przypadku wyjazdu na cały rok akademicki stypendium wypłacane jest w 3 ratach:

 • I rata wypłacana jest przed wyjazdem i stanowi 50% całego stypendium.
 • II rata wypłacana jest przed rozpoczęciem semestru letniego i stanowi 40% całego stypendium.
 • III rata wypłacana jest po złożeniu kompletu dokumentów celem rozliczenia i stanowi 10% całego stypendium.
  W przypadku gdy Confirmation of Stay wykaże krótszy rzeczywisty czas trwania mobilności niż okres finansowania ujęty w umowie, ta rata zostanie pomniejszona o ekwiwalent brakujących dni. 
  Jeśli kwota należnego stypendium jest niższa od wypłaconej wcześniej kwoty, student otrzyma od DOSZ wezwanie do zwrotu różnicy.

DODATEK MNIEJSZE SZANSE

Powiększenie miesięcznej stawki stypendialnej o 250 EUR przysługuje osobom, które w dowolnym semestrze roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, w którym odbędzie się mobilność, pobierały stypendium socjalne na dowolnej uczelni oraz osobom posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Skan decyzji stypendialnej lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dostarczyć do DOSZ-u mailowo.

DODATEK GREEN TRAVEL

Student ma możliwość uzyskania jednorazowego dodatku na realizację niskoemisyjnej podróży na uczelnię przyjmującą i podróży powrotnej. Aby uzyskać dodatek w wysokości 50 EUR należy wykazać, że w obie strony większość trasy została pokonana niskoemisyjnymi środkami transportu, tj. pociąg, autobus, samochód powyżej 1 osoby w aucie w przypadku podróży w to samo miejsce, w tym samym celu – tzw. carpooling. Z otrzymania dodatku dyskwalifikuje podróż samolotem, samochodem w pojedynkę lub samochodem we wszelki inny sposób niż tzw. carpooling.

Dodatkowemu finansowaniu podlega również do 4 dni podróży (2 dni podróży w każdą stronę) nieobjętych podwójnym finansowaniem (tj. niepokrywających się z datami na Confirmation of Stay).

Warunkiem wypłacenia dodatku jest złożenie deklaracji Green Travel po zakończeniu mobilności wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do rozliczenia.

Podróż autobusem i pociągiem należy udokumentować biletami. W przypadku ich braku dodatek Green Travel nie przysługuje.

Podróż nie może odbywać się w terminie dłuższym niż 30 dni przed rozpoczęciem i 30 dni po zakończeniu mobilności.

ZASADA ELASTYCZNOŚCI

Student ma prawo do zachowania pełnego stypendium w okresie do 5 dni krótszym niż wskazany w umowie. Przykładowo w przypadku umowy na 150 dni zachowasz pełne stypendium odpowiadające 150 dniom mobilności za okres od 145 do 150 dni wykazany w Confirmation of Stay.

REJESTRACJA W UCZELNI PRZYJMUJĄCEJ

Po zakończeniu rekrutacji do Programu Erasmus+ Studia, DOSZ wysyła nominacje Studentów do uczelni przyjmujących, w których realizowane będą wymiany. Następnie uczelnie przyjmujące kontaktują się drogą mailową bezpośrednio ze Studentami z dalszymi instrukcjami dot. procedury aplikacyjnej (na ok. 2-3 miesiące przed rozpoczęciem mobilności). Student zobowiązany jest do dopełnienia procedury aplikacyjnej samodzielnie. Jeśli nie dopełni wszystkich formalności w wyznaczonym przez uczelnię terminie, uczelnia ta ma prawo odmówić przyjęcia studenta.

PODPISANIE UMOWY FINANSOWEJ

Przed rozpoczęciem mobilności Student jest zobowiązany do podpisania w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych umowy finansowej, która określa czas trwania mobilności oraz wysokość stypendium. Informacje o terminie podpisywania umów przekazywane są mailowo na ok. 2 miesiące przed rozpoczęciem mobilności. Na podpisanie umowy należy wziąć ze sobą legitymację studencką. 

W uzasadnionych przypadkach (np. nieobecność w Polsce) istnieje możliwość korespondencyjnego podpisania umowy. Umowa udostępniana jest Studentowi celem wydrukowania w dwóch egzemplarzach, podpisania i odesłania pocztą tradycyjną do biura DOSZ-u.

WYMAGANE DOKUMENTY

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć przy podpisywaniu umowy finansowej. W uzasadnionych przypadkach można je dostarczyć e-mailem w późniejszym terminie. Złożenie dokumentów jest bezwzględnie wymagane do realizacji mobilności w uczelni przyjmującej oraz wypłaty I raty stypendium.

 • FORMULARZ DANYCH BANKOWYCH wypełniony komputerowo, wydrukowany i podpisany odręcznieNależy podać tylko jeden numer rachunku i potwierdzić, że jest on prowadzony w EURO.
 • OŚWIADCZENIE SMS celem zadeklarowania:
  • posiadania karty EKUZ ważnej przez cały okres podróży i pobytu na mobilności Erasmus+ Studia (dotyczy tylko obywateli Polski i osób ubezpieczonych w ramach NFZ). Posiadanie karty EKUZ jest nieobowiązkowe w przypadku mobilności realizowanych w krajach, które nie należą do UE i nie honorują karty EKUZ (np. w Turcji
  • wykupienia ubezpieczenia od kosztów leczenia (KL) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ważnego w danym kraju przez cały okres mobilności i podróży na wymianę oraz podróży powrotnej.
  • rejestrację wyjazdu w portalu Odyseusz (dotyczy tylko obywateli Polski). 
  • wykonanie testu językowego OLS ze znajomości języka, w którym realizowana będzie wymiana na platformie EU Academy OLS. Instrukcja jak go wykonać znajduje się tutaj:
   EU Academy How to create an EU Login
   EU Academy OLS
  • zapoznanie się z Kartą Studenta Erasmusa+
  • wykorzystany kapitał mobilności Programu Erasmus+ (przysługuje Państwu po 12 miesięcy na I, II i III stopniu studiów lub 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich)
 • EWP LEARNING AGREEMENT - porozumienie o programie studiów składane w USOSweb. Dokument musi zostać w pełni zatwierdzony przed rozpoczęciem mobilności. W przypadku różnic programowych wymagany jest również aneks do LAS. Złożenie dokumentu w wersji papierowej (część Before the Mobility) podpisanej przez Studenta oraz Koordynatorów z obu uczelni jest dopuszczalne jedynie w przypadku uczelni nieprocedujących jeszcze LA przez EWP. Osoby, które wypełniają EWP LA w USOSweb nie wypełniają papierowej wersji dokumentu. 

  Procedura wypełnienia EWP LA w USOSweb
  • Student zgłasza do Koordynatora swojej jednostki prośbę o otwarcie EWP LA w USOSweb
  • Koordynator je otwiera
  • Student je wypełnia i akceptuje
  • Koordynator je akceptuje lub zgłasza do poprawki i ponownej akceptacji przez Studenta
  • po akceptacji Koordynatora system automatycznie wysyła je do uczelni przyjmującej na e-mail podany przez koordynatora przy zakładaniu EWP LA
  • oczekujemy na ostateczną akceptację Partnera
  • Prosimy o informację mailową gdy EWP LA zostanie w pełni zaakceptowane!

​​

Wypłata I raty stypendium nastąpi ok. dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem mobilności - pod warunkiem dopełnienia przez Studenta wszystkich formalności:

 • podpisania umowy finansowej
 • złożenia kompletu dokumentów
 • poinformowania DOSZ-u o uzyskaniu wpisu na kolejny rok akademicki

Program Erasmus+ Studia umożliwia wyjazd na jeden semestr (zimowy lub letni) lub na cały rok akademicki (w zależności od warunków współpracy z konkretną uczelnią).

Umowy przygotowywane są na konkretną liczbę dni, którą wylicza system na podstawie zadeklarowanych przez studenta dat rozpoczęcia semestru w uczelni przyjmującej i zakończenia sesji egzaminacyjnej. Student może zgłosić inny czas trwania mobilności - wtedy umowa sporządzana jest na ten okres, a w przypadku gdy zdążył już podpisać umowę - sporządzany jest do niej aneks.

Uwaga: w Programie Erasmus+ miesiąc uznawany jest jako 30 dni (proszę nie liczyć dni kalendarzowych ręcznie). Czas trwania mobilności jest wyliczany przez system na podstawie dat.

KAPITAŁ MOBILNOŚCI

Kapitał mobilności wynosi po 12 miesięcy dla studiów I/II/III stopnia oraz 24 miesięce dla jednolitych studiów magisterskich.
Nie można wyjechać na Program Erasmus+ po wykorzystaniu Kapitału Mobilności przeznaczonego na dany stopień studiów.

PRZEDŁUŻENIE MOBILNOŚCI SEMESTRALNEJ NA CAŁOROCZNĄ

Chęć przedłużenia mobilności należy zgłosić do DOSZ nie później niż na 30 dni przw ciągu 4 miesięcy od momentu rozpoczęcia mobilności, przesyłając Wniosek o przedłużenie podpisany przez Koordynatorów obu uczelni. Przedłużenie o kolejny semestr jest możliwe jedynie w ramach jednego roku akademickiego, tj. z semestru zimowego na cały rok akademicki.

PRZEDŁUŻENIE OKRESU FINANSOWANIA

Jeśli okres planowanej mobilności będzie dłuższy niż okres finansowania wskazany w umowie finansowej, należy ten fakt zgłosić do DOSZ-u nie później niż 30 dni przed upływem okresu finansowania. Po otrzymaniu tej informacji DOSZ przygotuje aneks do umowy celem wydłużenia okresu finansowania.

SKRÓCENIE DŁUGOŚCI POBYTU

Istnieje możliwość skrócenia wyjazdu przyznanego na cały rok do jednego semestru. W tym celu należy złożyć oświadczenie o rezygnacji z jednego semestru nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem kolejnego semestru w uczelni przyjmującej.

REZYGNACJA

Celem całkowitej rezygnacji z przyznanej mobilności należy złożyć oświadczenie o rezygnacji.
Prosimy o jak najszybsze informowanie o rezygnacji, aby inni studenci mieli szansę wykorzystać miejsce.

Rozliczyć należy się do 30 dni po zakończeniu mobilności. Student rozlicza się niezależnie w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych (DOSZ) oraz w swojej jednostce poprzez kontakt z Koordynatorem Wydziałowym/Instytutowym. Po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów w DOSZ, zlecana jest wypłata ostatniej raty stypendium w wysokości odpowiadającej rzeczywistemu okresowi trwania mobilności. Należne stypendium jest wyliczane co do dnia na podstawie dokumentu Confirmation of Stay. Jeśli Student otrzymał wcześniej wyższą kwotę, DOSZ wystawi wezwanie do zwrotu różnicy.

PRZEDŁUŻENIE OKRESU FINANSOWANIA

Jeśli w trakcie trwania mobilności Student się zorientuje, że może trwać ona dłużej niż pierwotnie planowano, możliwe jest przedłużenie okresu finansowania ponad okres ujęty w umowie. Szczegóły w zakładce Czas trwania mobilności.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Confirmation of Stay (COS) - dokument potwierdzający daty fizycznej aktywności na uczelni partnerskiej, będący podstawą do wyliczenia rzeczywistego czasu trwania mobilności, a co za tym idzie całkowitego należnego Studentowi stypendium. Akceptowane są wzory dokumentu z innych uczelni.
 • Transcript of Records (TOR) - dokument wystawia uczelnia zagraniczna na potwierdzenie zaliczenia przedmiotów.
 • Learning Agreement for Studies
  • Decyzja o LA (w przypadku EWP LA) - należy przesłać koordynatorowi TOR, na którego podstawie wyda decyzję o LA w USOSweb. Proszę poinformować DOSZ mailowo o wydaniu decyzji.
  • Tabela D (w przypadku wersji papierowej LAS) – należy przesłać koordynatorowi TOR w celu wypełnienia i podpisania Tabeli D LAS. TOR jest odpowiednikiem Tabeli C - wystarczy przesłać jeden z tych dokumentów. Jeśli wprowadzono zmiany w sekcji Before the mobility, należy przesłać sekcję During the Mobility, jeśli nie została przesłana wcześniej. Dokumenty muszą posiadać komplet podpisów.
 • Po złożeniu powyższych dokumentów Studentowi jest zakładany profil w portalu Beneficiary Module, który automatycznie generuje i wysyła na e-mail Studenta Participant Report. Ankietę należy wypełnić i przysłać w pdf na e-mail DOSZ-u.