Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przyjeżdżający studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakwaterowanie

Uniwersytet oferuje zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych w domu studenckim Bydgoska C/D, Nawojka, Piast i Żaczek.

Informacja na temat domów studenckich:

Poniższe informacje przeznaczone są dla studentów którzy biorą udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus+.

WAŻNE! W związku z ograniczoną liczbą miejsc nie możemy zagwarantować miejsc wszystkim studentom, dlatego zalecamy poszukiwanie alternatywnych form zakwaterowania.

Studenci UJ:

 • obecni studenci,
 • studenci przyjęci na studia II stopnia (Polacy, Cudzoziemcy)
 • osoby przyjęte na studia I stopnia lub jednolite magisterski po raz pierwszy (Polacy)
 • obcokrajowcy przebywający na wymianie Erasmus +

1. O przyznaniu miejsca w domu studenckim decyduje liczba uzyskanych punktów. Punkty przyznaje się, uwzględniając następujące kryteria:

 • sytuacja materialna - wysokość dochodu na jednego członka rodziny za trzy pełne miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim - od 0 do 50 pkt:
 • dochód do 1500 zł - 50 pkt,
 • dochód od 1501 zł do 2000 zł - 40 pkt,
 • dochód od 2001 zł do 2500 zł - 30 pkt,
 • dochód od 2501 zł do 3000 zł - 20 pkt;
 • dochód od 3001 zł do 3500 zł - 15 pkt;
 • dochód od 3501 zł do 4000 zł - 10 pkt;
 • odległość miejsca stałego zamieszkania do uczelni (ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków) - od 0 do 15 pkt (liczone według wzoru min(odl*15/600;15);
 • stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu:
 • stopień znaczny - przyznanie miejsca,
 • stopień umiarkowany - 20 pkt,
 • stopień lekki - 10 pkt;
 • status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystanie z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 7 pkt;
 • sytuacja rodzinna studenta - 10 pkt:
 • osiągnięcie pełnoletności w pieczy zastępczej,
 • śmierć obojga rodziców przed ukończeniem przez studenta 26 roku życia,
 • wychowywanie przez samotnego rodzica, w szczególności w przypadku, gdy występuje bezskuteczność egzekucji alimentów od drugiego rodzica;
 • otrzymywanie stypendium rektora lub stypendium ministra w poprzednim roku akademickim - 10 pkt;
 • działalność w samorządzie studentów, organizacjach studenckich lub kołach naukowych w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek o miejsce w domu studenckim (uwzględniane jest jedno, najwyżej punktowane osiągnięcie):
 • pełnienie funkcji przewodniczącego lub prezesa organizacji studenckiej, organu samorządu, koła naukowego lub Rady Kół Naukowych - 10 pkt,
 • pełnienie funkcji członka zarządu, komisji lub ciała kolegialnego organizacji studenckiej, samorządu studenckiego, koła naukowego lub Rady Kół Naukowych - 6 pkt,
 • pełnienie funkcji członka organizacji, koła naukowego lub samorządu studenckiego - 3 pkt.

Przyznając miejsce w konkretnym domu studenckim i typie pokoju (jednoosobowym, dwuosobowym, wieloosobowym) według preferencji studenta, stosuje się następujące kryteria:

 • aktualny rok studiów studenta zgodnie z kierunkiem studiów, na którym został złożony wniosek o miejsce w domu studenckim:
 • studenci przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich - 1 pkt,
 • studenci I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich - 2 pkt,
 • studenci II roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich - 3 pkt,
 • studenci III roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich - 4 pkt,
 • studenci IV roku jednolitych studiów magisterskich i I roku studiów drugiego stopnia - 5 pkt,
 • studenci V roku jednolitych studiów magisterskich i II roku studiów drugiego stopnia - 5 pkt;
 • studiowanie na więcej niż jednym kierunku studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim - 2 pkt
 • stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu:
 • lekki - 2 pkt,
 • umiarkowany - 5 pkt,
 • znaczny - przyznanie miejsca zgodnie z preferencjami;
 • otrzymywanie w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim:
 • stypendium z własnego funduszu stypendialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - 1 pkt,
 • stypendium rektora - 3 pkt,
 • stypendium ministra - 8 pkt,
 • pełnienie jednej najwyżej punktowanej funkcji w Samorządzie Studentów UJ, potwierdzone przez przewodniczącego Samorządu Studentów UJ, przewodniczącego komisji, przewodniczącego zespołu, pełnomocnika przewodniczącego Samorządu Studentów UJ lub Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UJ w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim:
 • przewodniczący Samorządu Studentów UJ - przyznanie miejsca zgodnie z preferencjami;
 • członka Zarządu Samorządu Studentów UJ - 8 pkt,
 • wiceprzewodniczącego komisji lub zespołu kierowanego przez członka Zarządu Samorządu Studentów UJ - 5 pkt,
 • pełnomocnika przewodniczącego Samorządu Studentów UJ - 6 pkt
 • przewodniczącego Rady Domów Studenckich UJ - 5 pkt,
 • przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UJ - 7 pkt,
 • wiceprzewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UJ - 4 pkt,
 • członka uczelnianej komisji lub zespołu kierowanego przez pełnomocnika przewodniczącego Samorządu Studentów UJ - 4 pkt,
 • sekretarza Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UJ - 4 pkt,
 • członka Rady Domów Studenckich Samorządu Studentów UJ - 4 pkt,
 • członka Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UJ - 3 pkt,
 • członka Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UJ - 3 pkt,
 • członka Rady Mieszkańców domu studenckiego Samorządu Studentów UJ - 3 pkt;
 • pełnienie jednej najwyżej punktowanej funkcji w kołach naukowych UJ, potwierdzone przez przewodniczącego lub opiekuna naukowego koła w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim:
 • przewodniczący Rady Kół Naukowych - przyznanie miejsca zgodnie z preferencjami,
 • członka zarządu Rady Kół Naukowych - 8 pkt,
 • prezesa koła naukowego - 5 pkt,
 • członka komisji konkursowej Rady Kół Naukowych - 3 pkt,
 • członka Komisji Rewizyjnej lub Odwoławczej - 3 pkt,
 • członka zarządu koła naukowego - 3 pkt,
 • członka zespołu powołanego przez przewodniczącego Rady Kół Naukowych - 2 pkt,
 • członka: − jednego koła naukowego - 1 pkt,
 • dwóch kół naukowych - 2 pkt,
 • trzech lub więcej kół naukowych - 3 pkt;
 • pełnienie jednej spośród określonych w lit. a-e najwyżej punktowanej funkcji w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim:
 • członka Senatu UJ - 5 pkt,
 • członka rady wydziału - 3 pkt,
 • członka Rady Fundacji Studentów i Absolwentów UJ "Bratniak" - 3 pkt,
 • członka rady instytutu - 2 pkt,
 • członka komisji powołanej na podstawie Statutu UJ - 1 pkt;
 • wolontariat na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego lub organizacji pożytku publicznego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego lub organizację, na rzecz której świadczony był wolontariat, w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim:
 • działalność na rzecz jednego podmiotu - 1 pkt,
 • działalność na rzecz dwóch podmiotów - 2 pkt,
 • działalność na rzecz trzech lub więcej podmiotów - 3 pkt

Miejsca w domu studenckim są przyznawane w pierwszej kolejności studentom:

 • nieposiadającym adresu stałego zamieszkania na terenie gminy miejskiej Kraków lub gmin ościennych;
 • studentom studiów stacjonarnych.

Student studiów niestacjonarnych oraz student przebywający na urlopie od zajęć może otrzymać miejsce w domu studenckim w uzasadnionych przypadkach nie wcześniej niż po blokadzie miejsc w październiku, pod warunkiem dostępności miejsc.

Po dopełnieniu formalności związanych z rozpoczęciem studiów na UJ zaloguj się na swoje konto w USOSweb, a następnie przejdź do zakładki Dla wszystkich > Wnioski > Wniosek o miejsce w domu studenckim dla studentów - wyższe lata, II stopień, Erasmus+ (bez CM) i wypełnij wniosek.

W trakcie uzupełniania wniosku, należy postępować zgodnie z poleceniami i pytaniami systemu. Każda okoliczność, na którą student lub doktorant powołuje się w trakcie uzupełniania wniosku powinna zostać potwierdzona poprzez dodanie załącznika (w przypadku potwierdzenia odległości od miejsca zamieszkania może być to np. zrzut ekranu wyszukania trasy w mapach online).

W trakcie uzupełniania wniosku student:

wybiera a następnie szereguje domy studenckie, w których chce otrzymać miejsce (najpierw należy dodać do listy domy studenckie, a następnie uszeregować je od tego z najwyższą preferencją - najwyżej do tego z najniższą);

może wskazać akademik, w którym nie chce otrzymać miejsca (jeśli student nie doda do koszyka domu studenckiego, w którym nie chce mieszkać, a nie otrzyma miejsca w preferowanych akademikach, nie otrzyma miejsca w żadnym domu studenckim);

może wskazać osoby, z którym chce dostać miejsce w domu studenckim (sugestie zostaną wzięte pod uwagę, wtedy i tylko wtedy, gdy każda ze wskazanych przez studenta osób, wskaże: studenta i wszystkie inne osoby, które znajdują się na liście studenta).

Pamiętaj, żeby sprawdzać status wniosku na bieżąco. Prawidłowo złożony wniosek powinien mieć status Zarejestrowany, po czym zostaje przyjęty do rozpatrzenia lub zwrócony do poprawy.

Do legalizacji pobytu często wymagane jest dostarczenie potwierdzenia zakwaterowania. Może to być umowa najmu mieszkania/pokoju lub potwierdzenie rezerwacji miejsca w domu studenckim. Aby otrzymać dokument, należy napisać na adres: erasmus.incoming@uj.edu.pl.

I tura

 • nabór wniosków: 17 czerwca – 12 lipca 2024 r.
 • ogłoszenie wyników: do 23 lipca 2024 r.
 • giełda zamiany miejsc: nie mniej niż trzy dni od daty ogłoszenia wyników
 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 31 lipca 2024 r.

W I turze rozdysponowanych zostanie 70% miejsc dostępnych w puli. 

II tura

 • nabór wniosków: 24 – 4 sierpnia 2024 r.
 • ogłoszenie wyników: do 14 sierpnia 2024 r.
 • giełda zamiany miejsc: nie mniej niż trzy dni od daty ogłoszenia wyników
 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 25 sierpnia 2024 r.
 • W II turze rozdysponowanych zostanie 30% miejsc dostępnych w puli. 

III tura

 • nabór wniosków: 15 – 27 sierpnia 2024 r.
 • ogłoszenie wyników: do 4 września 2024 r.
 • giełda zamiany miejsc: nie mniej niż trzy dni od dnia ogłoszenia wyników
 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 10 września

Do ponownego rozdysponowania przeznacza się miejsca niewykorzystane w poprzednich turach. 

IV tura

 • nabór wniosków: 5 – 13 września 2024 r.
 • ogłoszenie wyników: do 20 września 2024 r.
 • giełda zamiany miejsc: nie dotyczy
 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: nie dotyczy

Do ponownego rozdysponowania przeznacza się miejsca niewykorzystane w poprzednich turach.

Miesięczna opłata za miejsce w pokoju dwuosobowym wynosi ok. 600 PLN (1 EUR = ok. 4,50 PLN). Cudzoziemców obowiązuje również jednorazowa zwrotna kaucja w wysokości jednokrotności opłaty miesięcznej. Niezbędna będzie również fotografia do karty mieszkańca.

Pokoje jednoosobowe nie są dostępne. Miejsca w konkretnych pokojach są przydzielane przez Radę Mieszkańców i Administrację Domu Studenckiego. Chęć zamieszkania z wybranym współlokatorem należy zaznaczyć we wniosku i zgłosić bezpośrednio w Domu Studenckim podczas kwaterowania.

Pokoje mają podstawowe wyposażenie: łóżko, stół, szafa, pościel, lampka nocna. Kuchnie nie są wyposażone, zazwyczaj nie ma również lodówek. W niektórych domach studenckich znajdują się stołówki.

Studenci mogą skorzystać z możliwości wynajmu prywatnych pokoi/mieszkań. Wysokość czynszu waha się pomiędzy 800 a 2600 zł w zależności od liczby osób mieszkających w pokoju lub mieszkaniu, odległości od centrum miasta oraz standardu wynajmowanego mieszkania.

W przypadku poszukiwania prywatnego zakwaterowania warto skontaktować się z Biurem Pośrednictwa Mieszkań i Pracy Fundacji „Bratniak" lub Erasmus Student Network.

Aby uniknąć problemów przy wynajęciu mieszkania polecamy zapoznanie się w poradnikiem "Bezpieczny najem" przygotowanym przez zespół Bezpieczni UJ.

Studenci mogą korzystać z możliwości wynajmu:

 • prywatnych pokojów lub mieszkań;
 • prywatnych akademików;
 • miejsca w pokoju w domu studenckim na innej uczelni w Krakowie.

Studenci mogą wynająć mieszkanie w kilka osób lub pojedynczy pokój w mieszkaniu. Najwięcej ofert znajduje się na portalach internetowych z ogłoszeniami nieruchomości lub na portalach społecznościowych w grupach związanych z wynajmem mieszkań. Pokój lub mieszkanie można wynająć samodzielnie lub za pośrednictwem agencji nieruchomości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o cenach, dostępnych miejscach i warunkach najmu pokoju w prywatnym akademiku lub akademiku innej uczelni w Krakowie, należy skontaktować się bezpośrednio z zarządzającym.

Wysokość czynszu wraz z opłatami dodatkowymi (jak prąd, internet czy woda) wynosi od 800 zł za miesiąc, w zależności od liczby osób mieszkających w pokoju lub mieszkaniu, odległości od centrum miasta oraz standardu wynajmowanego mieszkania lub pokoju w prywatnym akademiku.

W przypadku poszukiwania prywatnego zakwaterowania warto skontaktować się z Biurem Pośrednictwa Mieszkań i Pracy Fundacji "Bratniak" - zamieszkaj.bratniak.org

Uniwersytet Jagielloński nie pośredniczy w czynnościach związanych z wynajmem pokoju w prywatnym akademiku czy mieszkania. Aby uniknąć problemów przy wynajęciu i podpisaniu umowy polecamy zapoznanie się z poradnikiem "Bezpieczny Najem" przygotowanym przez Zespół Bezpieczny Student UJ.